Nút Chia sẻ

Với nút Chia sẻ, mọi người có thể thêm tin nhắn được cá nhân hóa vào liên kết trước khi chia sẻ lên dòng thời gian của họ, trong nhóm hoặc chia sẻ với bạn bè thông qua Tin nhắn Facebook.

Nếu ứng dụng của bạn dành riêng cho iOS hoặc Android, bạn nên sử dụng hộp thoại Chia sẻ riêng trên iOShộp thoại Chia sẻ riêng trên Android.

Nếu trang web của bạn không cần nút để mở hộp thoại chia sẻ hoặc nút mà Facebook cung cấp không phù hợp với thiết kế trang web, hộp thoại Chia sẻ trên web cũng được cung cấp để chia sẻ liên kết. Lưu ý rằng để sử dụng plugin này, bạn không cần triển khai tính năng đăng nhập Facebook hay yêu cầu bất kỳ quyền bổ sung nào thông qua việc xét duyệt ứng dụng.

Từng bước

1. Chọn URL hoặc Trang

Chọn URL của trang web hoặc Trang Facebook mà bạn muốn chia sẻ.

2. Bộ cấu hình mã

Dán URL vào Bộ cấu hình mã và điều chỉnh layout của nút chia sẻ. Nhấp vào nút Get Code để tạo mã nút chia sẻ.

3. Sao chép & dán đoạn mã HTML

Sao chép và dán đoạn mã vào HTML của trang web đích.

Bộ cấu hình nút Chia sẻ

URL để chia sẻ
Bố cục
Kích thước nút

Ví dụ về mã đầy đủ

Sao chép & dán ví dụ về mã vào trang web của bạn. Điều chỉnh giá trị data-href cho URL trang web. Tiếp theo, hãy dùng thẻ meta og:*** để điều chỉnh bản xem trước liên kết của bạn. og:urldata-href sẽ sử dụng cùng một URL.

<html>
<head>
<title>Your Website Title</title>
<!-- You can use Open Graph tags to customize link previews.
Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
<meta property="og:url"      content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
<meta property="og:type"     content="website" />
<meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
<meta property="og:description"  content="Your description" />
<meta property="og:image"     content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<!-- Your share button code -->
<div class="fb-share-button" 
data-href="https://www.your-domain.com/your-page.html" 
data-layout="button_count">
</div>

</body>
</html>

Cài đặt

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

href

data-href

URL tuyệt đối của trang sẽ được chia sẻ.

Các phiên bản XFBML và HTML5 đặt mặc định thành URL hiện tại.

lazy

data-lazy

Nếu bạn đặt thông số này thành true, hệ thống sẽ sử dụng cơ chế lazy-loading (chỉ tải khi cần thiết) của trình duyệt bằng cách đặt thuộc tính loading="lazy" cho iframe. Khi đó, trình duyệt sẽ không hiển thị plugin nếu plugin này ở xa vùng hiển thị và có thể không bao giờ xuất hiện. Có thể có giá trị là true hoặc false (mặc định).

false

layout

data-layout

Chọn một trong các bố cục khác nhau có sẵn cho plugin. Có thể là một trong số box_count, button_count, button.

icon_link

mobile_iframe

Không dùng nữa

data-mobile_iframeNếu đặt thành true, nút chia sẻ sẽ mở hộp thoại chia sẻ trong iframe (thay vì cửa sổ bật lên) ở đầu trang web trên di động. Tùy chọn này chỉ dùng được trên di động chứ không dùng được trên máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hộp thoại Chia sẻ trên web di động.false

size

data-size

Nút này được cung cấp ở 2 kích thước là largesmall.

small