Cách gửi để xét duyệt đăng nhập

Hướng dẫn từng bước đơn giản nhằm chuẩn bị ứng dụng sẵn sàng để xét duyệt.

Trước khi gửi

Trước khi bắt đầu gửi ứng dụng, có vài điều bạn cần lưu ý để làm cho quy trình xét duyệt trở nên đơn giản nhất có thể.

Bạn không cần gửi ứng dụng nếu chỉ có bạn hoặc ai đó có vai trò trên ứng dụng sử dụng ứng dụng đó ở Chế độ phát triển. Mọi tài khoản được liệt kê trong tab Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng, chẳng hạn như quản trị viên, nhà phát triển và người dùng thử, đều có thể sử dụng tất cả các quyền nhưng chỉ có thể truy cập dữ liệu của riêng mình, dữ liệu của người dùng thử nghiệm và trang thử nghiệm thuộc về họ.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ tài khoản nào trong số này để thử nghiệm ứng dụng và tạo video quay màn hình.

Thêm hoặc gỡ nền tảng

Chúng tôi xem xét trải nghiệm Đăng nhập Facebook của ứng dụng cho tất cả nền tảng được liệt kê trong Cài đặt ứng dụng. Đăng nhập và mọi quyền bạn yêu cầu phải hoạt động được trên mỗi nền tảng này, nếu không, ứng dụng bạn gửi đi xét duyệt có thể bị từ chối.

Trước khi gửi, xóa mọi nền tảng mà bạn không muốn ứng dụng của mình được xét duyệt.


Thêm chi tiết ứng dụng

Các trường sau là bắt buộc trong Chi tiết ứng dụng trước khi bạn có thể gửi đi xét duyệt:

 • Biểu tượng ứng dụng
 • Mô tả dài
 • Chính sách quyền riêng tư

Thử nghiệm quyền

Bạn có thể thử nghiệm tất cả các quyền với mọi tài khoản được liệt kê trong tab Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng, chẳng hạn như quản trị viên, người dùng thử và người dùng thử nghiệm. Sử dụng bất kỳ tài khoản nào sau đây để quay video màn hình.

Trước khi gửi để xét duyệt, bạn cần thử nghiệm để đảm bảo rằng mọi quyền mình muốn dùng đều hoạt động tốt trong ứng dụng.

1. Xác minh Hộp thoại đăng nhập

Đảm bảo hộp thoại “Đăng nhập bằng Facebook” trong ứng dụng hiển thị tất cả các quyền bạn đang yêu cầu.

2. Thử nghiệm với nhiều người dùng

Hãy cấp những quyền đó cho bất kỳ người dùng nào có thể thử nghiệm ứng dụng của bạn và đăng nhập. Điều này bao gồm Nhà phát triển, Quản trị viên và Người dùng thử ứng dụng cũng như người dùng thử nghiệm.

3. Thử nghiệm quyền đọc

Đảm bảo ứng dụng của bạn có thể truy cập nội dung phía sau mỗi quyền đọc (ví dụ: user_birthday).

4. Thử nghiệm quyền ghi

Đảm bảo ứng dụng của bạn đăng nội dung như mong đợi (ví dụ: publish_to_groups).

Ai có thể thử nghiệm ứng dụng của tôi?

Bạn có thể thử nghiệm các quyền với mọi tài khoản được liệt kê trong tab Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng, chẳng hạn như quản trị viên, người dùng thử và người dùng thử nghiệm.

Khắc phục sự cố truy cập của người dùng thử

Nếu bạn đã thử nghiệm với một trong những tài khoản này mà vẫn gặp lỗi, hãy dán mã truy cập bạn đã dùng để tạo yêu cầu API vào công cụ gỡ lỗi và xác nhận những điều sau:

 1. App ID là ID của ứng dụng mà bạn đang yêu cầu quyền
 2. User ID có một trong những vai trò được liệt kê trên ứng dụng, chẳng hạn như quản trị viên, nhà phát triển, người dùng thử hoặc người dùng thử nghiệm
 3. permission bạn đang yêu cầu được liệt kê trong phần Phạm vi của công cụ gỡ lỗi

Trợ giúp khác

Nếu bạn đã xác minh tất cả những điều trên nhưng vẫn gặp lỗi, vui lòng báo cáo lỗi và nhắc đến mã truy cập bạn đã dùng và yêu cầu API mà ứng dụng đã tạo.

Bước 1: Tạo nội dung gửi

Bước 2: Chọn mục để xét duyệt

 • Chọn mục mà bạn muốn gửi đi xét duyệt.
 • Nhấp vào Thêm (x) mục để xác nhận.

Bước 3: Thêm ghi chú cho mỗi quyền

Làm cách nào để thử nghiệm ứng dụng và quay video màn hình? Bạn có thể thử nghiệm tất cả các quyền với mọi tài khoản được liệt kê trong tab Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng, chẳng hạn như quản trị viên, người dùng thử và người dùng thử nghiệm.

Thêm ghi chú cho mỗi mục trong nội dung gửi của bạn.


Đối với mỗi quyền:

 • Giải thích cách ứng dụng dùng quyền này để tạo ra trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
 • Cung cấp hướng dẫn từng bước về cách tái tạo trải nghiệm đó khi chúng tôi thử nghiệm ứng dụng của bạn. Vui lòng cung cấp cả mọi mật khẩu cần thiết, thông tin đăng nhập của người dùng thử nghiệm và liên kết đến máy chủ tách chuyển để đăng nhập thành công bằng Facebook.

Cung cấp video quay màn hình chi tiết và hướng dẫn rõ ràng = đánh giá nhanh hơn

Đội ngũ xét duyệt của chúng tôi sẽ kiểm tra video quay màn hình và làm theo hướng dẫn sử dụng của bạn để tái tạo các thành phần cá nhân hóa của mỗi quyền. Cung cấp video quay màn hình chi tiết và hướng dẫn rõ ràng sẽ giúp đánh giá nội dung gửi của bạn nhanh hơn.

Bước 4: Hoàn tất mẫu gửi

Ngoài thêm ghi chú cho mỗi yêu cầu quyền, hãy hoàn tất các trường sau của mẫu gửi:

Tích hợp Đăng nhập Facebook

Vui lòng cung cấp hướng dẫn chung về chức năng của ứng dụng và hướng dẫn từng bước cho biết cách truy cập Đăng nhập Facebook.

Xét duyệt tính năng

Nếu đang gửi các tính năng không yêu cầu Xét duyệt đăng nhập, thì bạn sẽ không nhìn thấy trường Tích hợp Đăng nhập Facebook và bạn không cần điền vào trường này.

Tải ứng dụng lên - Chỉ dành cho iOS/Android

 • iOS: Tải file bản dựng trình mô phỏng lên hoặc cung cấp một ID trên Apple Store. Trợ giúp: Cách tạo bản dựng trình mô phỏng.
 • Android: Tải file APK lên hoặc cung cấp tên gói Android.

Bước 5: Gửi đi xét duyệt

 • Chấp nhận Điều khoản & điều kiện của Facebook.
 • Nhấp vào Gửi đi phê duyệt.

Do các thay đổi gần đây về quy trình xét duyệt và dự kiến khối lượng nội dung gửi lớn, nên có thể mất vài tuần để hoàn thành việc xét duyệt các ứng dụng đã gửi.

Bạn đã sẵn sàng gửi?

Nếu bạn đã sẵn sàng gửi, hãy chuyển đến Bảng điều khiển ứng dụng để bắt đầu.

Bắt đầu gửi

Sau khi gửi

Tất cả các nhà phát triển của ứng dụng sẽ nhận được cảnh báo nhà phát triển khi ứng dụng được gửi, được phê duyệt hoặc bị trả về để thay đổi.

Kết quả mới nhất của nội dung gửi cũng sẽ có trên trang Xét duyệt ứng dụng.

Đi tới Hướng dẫn tìm hiểu phản hồi