Hướng dẫn chia sẻ dành cho quản trị viên web

Tài liệu này mô tả cách bạn tối ưu hóa nội dung được lưu trữ trên web mà mọi người chia sẻ lên Facebook, bất kể nội dung đó được chia sẻ từ máy tính, web di động hay ứng dụng di động.

Tài liệu này cung cấp thông tin về:

Đánh dấu Open Graph

Hầu hết nội dung được chia sẻ lên Facebook dưới dạng URL, vì vậy bạn cần đánh dấu trang web bằng thẻ Open Graph để kiểm soát cách nội dung của mình xuất hiện trên Facebook.

Nếu không có những thẻ này, Trình thu thập dữ liệu Facebook sẽ sử dụng phỏng đoán nội bộ để đưa ra dự đoán tốt nhất về tiêu đề, mô tả và hình ảnh xem trước cho nội dung của bạn. Chỉ định thông tin này rõ ràng bằng thẻ Open Graph để đảm bảo bài viết có chất lượng cao nhất trên Facebook.

Dưới đây là ví dụ về nội dung được định dạng bằng thẻ Open Graph để hiển thị tối ưu trên Facebook:

Ví dụ về đánh dấu

Ví dụ: dưới đây là cách đánh dấu một bài viết, tin bài hoặc bài viết trên blog bằng og:type="article" và một số thuộc tính khác:

<meta property="og:url"        content="http://www.nytimes.com/2015/02/19/arts/international/when-great-minds-dont-think-alike.html" />
<meta property="og:type"        content="article" />
<meta property="og:title"       content="When Great Minds Don’t Think Alike" />
<meta property="og:description"    content="How much does culture influence creative thinking?" />
<meta property="og:image"       content="http://static01.nyt.com/images/2015/02/19/arts/international/19iht-btnumbers19A/19iht-btnumbers19A-facebookJumbo-v2.jpg" />

Thuộc tính bao gồm dữ liệu meta mô tả về bài viết mà chúng tôi thực sự muốn hiển thị khi ai đó chia sẻ bài viết.

Thẻ cơ bản

Đây là những thẻ đặc tả cơ bản nhất mà bạn nên sử dụng cho tất cả các loại nội dung:

Thẻ Mô tả

og:url

URL chính tắc cho trang của bạn. Đây phải là URL chưa được chỉnh sửa, không có các biến phiên, thông số xác định người dùng hoặc bộ đếm. Số lượt thích và chia sẻ của URL này sẽ tổng hợp tại URL này. Ví dụ: URL miền di động phải trỏ đến phiên bản máy tính của URL dưới dạng URL chính tắc để tổng hợp số lượt thích và chia sẻ trên nhiều phiên bản của trang.

og:title

Tiêu đề của bài viết không có bất kỳ thương hiệu nào chẳng hạn như tên trang web.

og:description

Mô tả ngắn về nội dung, thường từ 2 đến 4 câu. Mô tả này sẽ được hiển thị bên dưới tiêu đề của bài viết trên Facebook.

og:image

URL của hình ảnh xuất hiện khi ai đó chia sẻ nội dung lên Facebook. Xem bên dưới để biết thêm thông tin và xem hướng dẫn về thực tiễn tốt nhất của chúng tôi để tìm hiểu cách chỉ định hình ảnh xem trước có chất lượng cao.

fb:app_id

Để sử dụng Thông tin chi tiết trên Facebook, bạn phải thêm ID ứng dụng vào trang của mình. Thông tin chi tiết cho phép bạn xem số liệu phân tích về lưu lượng truy cập trang web của mình từ Facebook. Tìm ID ứng dụng trong Bảng điều khiển ứng dụng của bạn.


Bạn cũng có thể muốn thêm hai thẻ khác để cải thiện mức phân phối nội dung của mình và để tăng mức độ tương tác:

Thẻ Mô tả

og:type

Loại phương tiện của nội dung. Thẻ này ảnh hưởng đến cách nội dung của bạn hiển thị trong Bảng tin. Nếu bạn không chỉ định loại nào thì loại mặc định là website. Mỗi URL phải là một đối tượng duy nhất, vì vậy không được có nhiều giá trị og:type. Tìm danh sách đầy đủ các loại đối tượng trong Tài liệu tham khảo loại đối tượng của chúng tôi

og:locale

Ngôn ngữ của tài nguyên. Đặt mặc định thành en_US. Bạn cũng có thể sử dụng og:locale:alternate nếu có các bản dịch bằng ngôn ngữ khác. Tìm hiểu về các ngôn ngữ mà chúng tôi hỗ trợ trong tài liệu về bản địa hóa.


Danh sách đầy đủ các thuộc tính đối tượng tiêu chuẩn trong Tài liệu tham khảo thuộc tính đối tượng của chúng tôi.

Thử nghiệm đánh dấu của bạn

Để biết đánh dấu của bạn xuất hiện như thế nào với Trình thu thập dữ liệu Facebook, hãy nhập URL vào Trình gỡ lỗi chia sẻ. Đánh dấu sẽ hiển thị thẻ đặc tả mà trình thu thập dữ liệu sẽ thu thập cũng như mọi lỗi hoặc cảnh báo.

Trình gỡ lỗi cũng sẽ kích hoạt việc thu thập trang của bạn, vì vậy nếu HTML của bạn có lỗi, bạn có thể sử dụng trình gỡ lỗi để cập nhật nội dung. Xem Cập nhật đối tượng để tìm hiểu thêm.

Kiểm tra xem tác nhân người dùng Facebook có được xử lý đúng cách không

 1. Mở Safari trên máy Mac.
 2. Mở tab mới.
 3. Thay đổi tác nhân người dùng để khớp với tác nhân người dùng Facebook. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi tác nhân người dùng, hãy xem http://osxdaily.com/2013/01/16/change-user-agent-chrome-safari-firefox/:
  1. Menu phát triển > Tác nhân người dùng > Khác
  2. Đặt tác nhân người dùng thành: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 [FBAN/FBIOS;FBAV/138.0.0.10.91;FBBV/68347313;FBDV/iPhone8,2;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/10.3.3;FBSS/3;FBCR/AT&T;FBID/phone;FBLC/en_US;FBOP/5;FBRV/0]
 4. Tải URL có vấn đề.
 5. Đặt tác nhân người dùng thành Safari - iPhone:
  Menu phát triển > Tác nhân người dùng > Safari — iOS 10 — iPhone
 6. Tải URL có vấn đề.
 7. Nếu vấn đề này liên quan đến tác nhân người dùng, thì trang sẽ tải chính xác ở Bước 6 chứ không phải Bước 4.

Các loại nội dung phương tiện

Bạn có thể thêm đánh dấu khác nếu nội dung của bạn bao gồm thông tin vị trí, video hoặc âm thanh. Xem tất cả các thuộc tính đối tượng tiêu chuẩn trong Tài liệu tham khảo loại đối tượng của chúng tôi.

Video

Bạn có thể sử dụng og:video cho tất cả các loại nội dung. Phần này mô tả cách sử dụng các thẻ bổ sung để tối ưu hóa giao diện của video trên Facebook. Facebook hỗ trợ cả video mp4 và Flash.

Sử dụng URL an toàn cho cả thẻ og:video:urlog:video:secure_url nhằm giúp video của bạn đủ điều kiện để phát trực tuyến trên Bảng tin. Lưu ý rằng video của bạn không được đảm bảo để phát trực tuyến dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

Thẻ meta Mô tả

og:video

URL cho video. Nếu muốn video phát trực tuyến trên Bảng tin, bạn nên sử dụng URL https:// nếu có thể.

og:video:url

Tương đương với og:video

og:video:secure_url

URL an toàn cho video. Bao gồm thẻ này ngay cả khi bạn đặt URL an toàn trong og:video.

og:video:type

Loại MIME của video. application/x-shockwave-flash hoặc video/mp4.

og:video:width

Chiều rộng của video tính bằng pixel. Thuộc tính này là bắt buộc đối với video.

og:video:height

Chiều cao của video tính bằng pixel. Thuộc tính này là bắt buộc đối với video.

og:image

Chỉ định một hình ảnh cho bản xem trước chất lượng cao trong Bảng tin


Hình ảnh

Sử dụng nhóm thuộc tính này cho nội dung chứa nhiều hình ảnh. Xem Thực tiễn tốt nhất về chia sẻ để biết hướng dẫn về cách sử dụng og:image hiệu quả nhất.

Thẻ meta Mô tả

og:image

URL cho hình ảnh. Để cập nhật hình ảnh sau khi hình ảnh được đăng, hãy sử dụng URL mới cho hình ảnh mới. Hình ảnh được lưu vào bộ nhớ đệm dựa trên URL và sẽ không được cập nhật trừ khi URL thay đổi.

og:image:url

Tương đương với og:image

og:image:secure_url

URL https:// cho hình ảnh

og:image:type

Loại MIME của hình ảnh. Một trong các thẻ image/jpeg, image/gif hoặc image/png

og:image:width

Chiều rộng của hình ảnh tính bằng pixel. Chỉ định chiều cao và chiều rộng cho hình ảnh của bạn để đảm bảo rằng hình ảnh tải đúng khi được chia sẻ lần đầu tiên.

og:image:height

Chiều cao của hình ảnh tính bằng pixel. Chỉ định chiều cao và chiều rộng cho hình ảnh của bạn để đảm bảo rằng hình ảnh tải đúng khi được chia sẻ lần đầu tiên.

Tài sản 3D

Vui lòng tham khảo tài liệu về cách chia sẻ bài viết 3D trong Open Graph của chúng tôi.