Tin tùy chỉnh đăng bằng Open Graph đang trong quá trình ngừng hoạt động. Vui lòng tham khảo hướng dẫn ngừng hoạt động của chúng tôi để biết chi tiết.

Tin đăng bằng Open Graph

Đăng tin đa dạng, có cấu trúc từ ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng API được định kiểu rõ.

Tin đăng bằng Open Graph trong iOS Đăng tin đăng bằng Open Graph từ ứng dụng iOS.

Tin đăng bằng Open Graph trong Android Đăng tin đăng bằng Open Graph từ ứng dụng Android.

Tin đăng bằng Open Graph trên web Đăng tin đăng bằng Open Graph từ trang web hoặc ứng dụng web.

Cách hoạt động

Mọi người sử dụng tin để chia sẻ việc họ đang làm, người họ làm cùng và địa điểm xảy ra. Cho phép mọi người chia sẻ tin về ứng dụng của bạn trên Facebook thông qua một API được định kiểu rõ, có cấu trúc.

Để đăng tin đăng bằng Open Graph với hộp thoại Chia sẻ, bạn không cần triển khai Đăng nhập Facebook hoặc yêu cầu thêm quyền. Để biết thêm thông tin, xem Hộp thoại Chia sẻ.

Nếu bạn tạo giao diện người dùng chia sẻ tùy chỉnh để đăng tin đăng bằng Open Graph, bạn cần triển khai Đăng nhập Facebook và yêu cầu quyền publish_actions từ những người đang sử dụng ứng dụng của bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn cần gửi ứng dụng của mình để xét duyệt, xem Xét duyệt đăng nhập. Cả hai bước này đều sẽ giúp đảm bảo mọi người sử dụng ứng dụng của bạn biết về hành động họ đang thực hiện bằng cách chia sẻ và giúp cung cấp trải nghiệm có chất lượng cao.

Tin đăng bằng Open Graph có bốn thành phần cơ bản:

  • Người hành động - Người đăng tin

  • Ứng dụng - Mọi tin bao gồm ghi nhận cho ứng dụng đã tạo tin

  • Hành động - Hoạt động mà người hành động thực hiện

  • Đối tượng - Nội dung mà người hành động tương tác với

Quyền riêng tư

Khi cấu hình một hành động, bạn phải xác định mức quyền riêng tư mặc định. Người sử dụng ứng dụng có thể chọn ghi đè mức quyền riêng tư mặc định đó bằng bất kỳ mức quyền riêng tư nào giới hạn hơn, chứ không phải cởi mở hơn.

Sử dụng hành động

Hành động là 'các động từ' hoặc việc mà mọi người có thể làm trong ứng dụng của bạn và đăng dưới dạng tin. Hành động được đăng, truy xuất và sửa đổi bằng cách sử dụng API Đồ thị.

Sử dụng đối tượng

Đối tượng là 'các danh từ' hoặc mục tiêu cho hành động trong tin của bạn. Có thể sử dụng đối tượng theo hai cách khác nhau: tự lưu trữ (được thể hiện bởi phần đánh dấu HTML trên trang web) hoặc được tạo bằng cách sử dụng API Đồ thị.

Thực tiễn tốt nhất

Xem thực tiễn tốt nhất về chia sẻ của chúng tôi để tạo trải nghiệm chia sẻ hấp dẫn nhất.

Tham khảo

Tài liệu tham khảo Open Graph.