Với bản phát hành API Đồ thị phiên bản 2.11, nút Gửi sẽ không được dùng nữa. Đối với API Đồ thị phiên bản 2.10 trở xuống, nút Gửi sẽ được hỗ trợ đến ngày 5/2/2018.

Nút Gửi

Nút Gửi cho phép mọi người gửi riêng tư nội dung trên trang web tới một hoặc nhiều bạn bè trong tin nhắn Facebook.

Trình định cấu hình nút GửiVí dụ về mãCài đặtCâu hỏi thường gặp

Từng bước

1. Chọn URL hoặc Trang

Chọn URL của trang web hoặc Trang Facebook mà bạn muốn gửi.

2. Bộ cấu hình mã

Dán URL vào Trình định cấu hình mã và nhấp vào nút Get Code để tạo mã nút gửi.

3. Sao chép & dán đoạn mã HTML

Sao chép và dán đoạn mã vào HTML của trang web đích.

Trình định cấu hình nút Gửi

There is something wrong with the configurator

Ví dụ về mã đầy đủ

Sao chép & dán ví dụ về mã vào trang web của bạn. Điều chỉnh giá trị data-href cho URL của trang web. Tiếp theo, hãy sử dụng thẻ meta og:*** để điều chỉnh bản xem trước liên kết của bạn. og:urldata-href sẽ sử dụng cùng một URL.

<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
  <!-- You can use open graph tags to customize link previews.
  Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
 <meta property="og:url"      content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
 <meta property="og:type"     content="website" />
 <meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
 <meta property="og:description"  content="Your description" />
 <meta property="og:image"     content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

 <!-- Your send button code -->
 <div class="fb-send" 
  data-href="https://www.your-domain.com/your-page.html" 
  data-layout="button_count">
 </div>

</body>
</html>
Tùy chỉnh bản xem trước liên kết

Cài đặt

Trình định cấu hình bên trên không bao gồm tất cả các cài đặt có thể có cho nút Gửi của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

colorscheme

data-colorscheme

Sơ đồ màu được plugin sử dụng. Có thể là "nhạt" hoặc "đậm".

"nhạt"

href

data-href

URL tuyệt đối của trang sẽ được gửi.

URL hiện tại.

kid_directed_site

data-kid-directed-site

Nếu trang web hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc một phần dịch vụ của bạn, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, bạn phải bật cài đặt này

"false"

ref

data-ref

Nhãn để theo dõi số lần giới thiệu phải dưới 50 ký tự và có thể chứa các ký tự chữ và số cùng một số dấu câu (hiện tại là +/=-.:_). Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

Không có

size

data-size

Kích thước của nút. Hiện chỉ hỗ trợ small.

small