Nút Lưu

Nút Lưu cho phép mọi người lưu các mặt hàng hoặc dịch vụ vào danh sách riêng tư trên Facebook, chia sẻ danh sách đó với bạn bè và nhận thông báo có liên quan. Ví dụ: một người có thể lưu mặt hàng quần áo, chuyến đi hoặc liên kết mà họ đang nghĩ đến và quay lại danh sách đó để sử dụng trong tương lai hoặc nhận thông báo khi mặt hàng hoặc chuyến đi đó có ưu đãi giảm giá.

Bộ cấu hình nút LưuVí dụ về mãCài đặt

Từng bước

1. Chọn liên kết trang web

Chọn liên kết của trang web mà bạn muốn sử dụng với nút Lưu.

2. Bộ cấu hình mã

Dán liên kết vào bộ cấu hình mã và nhấp vào nút "Lấy mã" để tạo mã nút Lưu.

3. Sao chép & dán đoạn mã HTML

Sao chép và dán đoạn mã vào HTML của trang web đích.

Bộ cấu hình nút Lưu

Liên kết của trang web hoặc sản phẩm cần lưu
Kích thước nút

Ví dụ về mã đầy đủ

Sao chép & dán ví dụ về mã vào trang web của bạn. Điều chỉnh giá trị data-uri cho liên kết của trang web. Tiếp theo, sử dụng thẻ <title> để điều chỉnh tiêu đề "đã lưu".

<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title> 
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

 <!-- Your save button code -->
 <div class="fb-save" 
  data-uri="http://www.your-domain.com/your-page.html">
 </div>

</body>
</html>
Hãy dùng thử!

Cài đặt

Ngoài những cài đặt trên, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

uri

data-uri

Liên kết tuyệt đối của trang sẽ được lưu.

Liên kết/địa chỉ hiện tại

Nút Lưu dành cho sản phẩm

Bạn cũng có thể sử dụng nút Lưu dành cho sản phẩm:

1. Thiết lập danh mục sản phẩm

Để sử dụng nút Lưu với sản phẩm của mình, đầu tiên, bạn cần thiết lập danh mục sản phẩm.

Danh mục sản phẩm, đôi khi được gọi là nguồn cấp sản phẩm, là danh sách các sản phẩm bạn muốn quảng cáo trên Facebook. Mỗi sản phẩm trong danh sách đều có các thuộc tính cụ thể có thể được sử dụng để tạo quảng cáo, ID sản phẩm, tên, mô tả, URL trang đích, URL hình ảnh, tình trạng hàng, v.v.

Cách tạo danh mục sản phẩmQuảng cáo sản phẩm động trên Facebook

2. ID API Facebook

Đi tới tab cài đặt của bảng điều khiển ứng dụng, thêm nền tảng "Trang web" và cung cấp miền trang web của bạn.

3. Tải SDK JavaScript

Tải SDK JavaScript sử dụng ID ứng dụng của bạn như trong ví dụ bên dưới. Thay thế {your-app-id} bằng ID ứng dụng của bạn.

<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6&appId={your-app-id}";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

4. Lấy URI sản phẩm

Thông qua Trình quản lý doanh nghiệp

Có 2 phần thông tin bạn cần để sử dụng nút Lưu cho sản phẩm: ID danh mục sản phẩm và ID mặt hàng từ nguồn cấp sản phẩm:

 1. Đăng nhập vào doanh nghiệp của bạn trên trình quản lý doanh nghiệp.
 2. Đi tới "Cài đặt doanh nghiệp" > "Danh mục sản phẩm".
 3. Nhấp vào danh mục sản phẩm bạn muốn sử dụng cho plugin.
 4. Bên dưới tiêu đề tên của Danh mục sản phẩm, ghi lại ID danh mục sản phẩm. Trong ví dụ của chúng tôi, ID này là 768856339915012.
 5. Thông tin khác cần đến là ID mặt hàng đã được tải lên nguồn cấp sản phẩm của bạn. Để xem ví dụ từ nguồn cấp sản phẩm của bạn, hãy nhấp vào ID danh mục sản phẩm.
 6. Trên trang tiếp theo, nhấp vào Nguồn cấp sản phẩm ở trên cùng.
 7. Nhấp vào nguồn cấp chứa mặt hàng bạn muốn sử dụng.
 8. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ nhìn thấy mẫu mặt hàng từ nguồn cấp của mình. Để plugin nhận diện sản phẩm của bạn, chúng tôi cần ID mặt hàng được liệt kê trong nguồn cấp cho từng sản phẩm.
 9. URI của plugin tuân theo định dạng product://<catalog_id >/{retailer_id}. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn tạo URI cho sản phẩm có tên Product #45 trong ví dụ bên trên, URI sẽ có dạng như sau: product://768856339915012/45 (trong đó ID danh mục sản phẩm đến từ bước #5).

Thông qua API Đồ thị

Bạn có thể lấy URI của sản phẩm thông qua API Đồ thị. Khi tải một hoặc nhiều mục sản phẩm, hãy tạo định dạng URL sau trong khi thay thế <catalog_id> bằng ID danh mục và <retailer_id> bằng ID nhà bán lẻ sản phẩm:

product://<catalog_id>/<retailer_id>

Tìm hiểu thêm trong tài liệu về mục sản phẩm.

5. URI sản phẩm

Trong mã nút Lưu, hãy sử dụng URI sản phẩm cho data-uri. Ví dụ: với URI sản phẩm product://949817451770475/143791832, mã của bạn sẽ có dạng như sau:

<div class="fb-save" 
 data-uri="product://949817451770475/143791832">
</div>

Chế độ xem Đã lưu

Tất cả liên kết đã lưu sẽ được thêm vào chế độ xem Đã lưu mà bạn có thể tìm thấy tại www.facebook.com/saved hoặc đối với ứng dụng di động thì chuyển đến Khác -> Đã lưu.

Ví dụ

Liên kết đã lưu

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của nút lưu bằng cách tải phiên bản được bản địa hóa của SDK Facebook dành cho JavaScript. Khi bạn tải SDK, hãy thay đổi giá trị của js.src để sử dụng ngôn ngữ của bạn. Thay thế en_US bằng ngôn ngữ của bạn, ví dụ: fr_FR cho tiếng Pháp (Pháp):

js.src = "https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.6";

Các ngôn ngữ được hỗ trợ được tham chiếu trong tệp XML ngôn ngữ Facebook.

Bạn có thể cần điều chỉnh chiều rộng của plugin xã hội để sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Bản địa hóa & dịch của chúng tôi.