Điểm cuối oEmbed cho nội dung có thể nhúng trên Facebook

oEmbed là định dạng mở được thiết kế để cho phép nhúng nội dung từ trang web vào một trang khác. Bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn oEmbed để nhúng bài viết và video trên Facebook vào trang web của mình.

URL của điểm cuối

Bạn có thể sử dụng điểm cuối API để yêu cầu mã nhúng cho Bài viếtVideo công khai, tất cả các phản hồi đều ở định dạng json. Thay thế {content-url} bằng url của video hoặc bài viết của bạn:

Loại URL của điểm cuối

Bài viết

https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url={content-url}

Video

https://www.facebook.com/plugins/video/oembed.json/?url={content-url}

URL nội dung

Bài viết và video công khai trên Facebook có thể sử dụng một trong các tên giao thức sau:

 • Bài viết:
 • https://www.facebook.com/{page-name}/posts/{post-id}
 • https://www.facebook.com/{username}/posts/{post-id}
 • https://www.facebook.com/{username}/activity/{activity-id}
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid={photo-id}
 • https://www.facebook.com/photos/{photo-id}
 • https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid={post-id}
 • https://www.facebook.com/media/set?set={set-id}
 • https://www.facebook.com/questions/{question-id}
 • https://www.facebook.com/notes/{username}/{note-url}/{note-id}
 • Video:
 • https://www.facebook.com/{page-name}/videos/{video-id}/
 • https://www.facebook.com/{username}/videos/{video-id}/
 • https://www.facebook.com/video.php?id={video-id}
 • https://www.facebook.com/video.php?v={video-id}

Lưu ý: Vì nền tảng của chúng tôi liên tục phát triển, danh sách này có thể không đầy đủ.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn lấy dữ liệu oEmbed để nhúng video Nhà phát triển Facebook Cách chia sẻ với chỉ bạn bè, mở URL điểm cuối: https://www.facebook.com/plugins/video/oembed.json/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffacebook%2Fvideos%2F10153231379946729%2F

Phản hồi json sẽ có dạng sau:

{
 "author_name": "Facebook",
 "author_url": "https://www.facebook.com/facebook/",
 "provider_url": "https://www.facebook.com",
 "provider_name": "Facebook",
 "success": true,
 "height": null,
 "html": "<div id=\"fb-root\"></div>\n<script>(function(d, s, id) {\n var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\n if (d.getElementById(id)) return;\n js = d.createElement(s); js.id = id;\n js.src = \"https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.9\";\n fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class=\"fb-video\" data-href=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\"><div class=\"fb-xfbml-parse-ignore\"><blockquote cite=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\"><a href=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\">How to Share With Just Friends</a><p>How to share with just friends.</p>Posted by <a href=\"https://www.facebook.com/facebook/\">Facebook</a> on Friday, December 5, 2014</blockquote></div></div>",
 "type": "video",
 "version": "1.0",
 "url": "https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/",
 "width": "100%"
}

Thông số

Tất cả thông số cần phải được gửi với URL mã hóa.

Thông số Mô tả

url

URL của bài viết hoặc video (bắt buộc)

maxwidth

Chiều rộng tối đa của tài nguyên được nhúng (tùy chọn). Lưu ý rằng thông số maxheight không được hỗ trợ. Điều này là do mã nhúng phản hồi nhanh và chiều cao của nó thay đổi tùy vào chiều rộng.

callback

Lệnh gọi lại JSON sẽ được gọi ra (tùy chọn)

omitscript

Nếu đặt thành true, mã nhúng sẽ không bao gồm thẻ tập lệnh (tùy chọn)