Nút Thích cho web

Một lần nhấp vào nút Thích sẽ 'thích' đoạn nội dung trên web và chia sẻ nội dung đó trên Facebook. Bạn cũng có thể hiển thị nút Chia sẻ bên cạnh nút Thích để cho phép mọi người thêm tin nhắn cá nhân và tùy chỉnh người mà họ chia sẻ cùng.

Trình định cấu hình nút ThíchVí dụ về mãCài đặtĐiều chỉnh ngôn ngữCâu hỏi thường gặp

Từng bước

1. Chọn URL hoặc Trang

Chọn URL của trang web hoặc Trang Facebook mà bạn muốn sử dụng với nút thích.

2. Bộ cấu hình mã

Dán URL vào bộ cấu hình mã và điều chỉnh các cài đặt như width của nút Thích. Nhấp vào nút Get Code để tạo mã nút thích.

3. Sao chép & dán đoạn mã HTML

Sao chép và dán đoạn mã vào HTML của trang web đích.

4. Xóa nội dung trùng lặp nếu cần

Nếu bạn đã có mã để kích hoạt sự kiện trong ứng dụng, hãy gỡ câu lệnh autoLogAppEvents=1 khỏi mã đã dán để tránh tình trạng ghi nhật ký trùng lặp.

Trình định cấu hình nút Thích

URL để Thích
Width
Bố cục
Loại hành động
Kích thước nút

Ví dụ về mã đầy đủ

Sao chép & dán ví dụ về mã vào trang web của bạn. Điều chỉnh giá trị data-href cho URL trang web. Tiếp theo, hãy sử dụng thẻ meta og:*** để điều chỉnh bản xem trước liên kết của bạn. og:urldata-href sẽ sử dụng cùng một URL.

<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
  <!-- You can use open graph tags to customize link previews.
  Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
 <meta property="og:url"      content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
 <meta property="og:type"     content="website" />
 <meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
 <meta property="og:description"  content="Your description" />
 <meta property="og:image"     content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0"></script>

 <!-- Your like button code -->
 <div class="fb-like" 
  data-href="https://www.your-domain.com/your-page.html" 
  data-layout="standard" 
  data-action="like" 
  data-show-faces="true">
 </div>

</body>
</html>
Tùy chỉnh bản xem trước liên kết

Cài đặt

Ngoài những cài đặt trên, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

action

data-action

Động từ để hiển thị trên nút. Có thể là like hoặc recommend

like

colorscheme

data-colorscheme

Sơ đồ màu được plugin sử dụng cho bất kỳ văn bản nào bên ngoài nút này. Có thể là light hoặc dark.

light

href

data-href

URL tuyệt đối của trang sẽ được thích.

URL hiện tại.

kid_directed_site

data-kid-directed-site

Nếu trang web hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc một phần dịch vụ của bạn dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, thì bạn phải bật cài đặt này

false

layout

data-layout

Chọn một trong các bố cục khác nhau có sẵn cho plugin. Đó có thể là standard, button_count, button hoặc box_count. Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

standard

ref

data-ref

Nhãn để theo dõi lượt giới thiệu không được quá 50 ký tự và có thể chứa các ký tự chữ và số cùng một số dấu câu (hiện tại là +/=-.:_). Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

Không có

share

data-share

Chỉ định xem có bao gồm nút Chia sẻ bên cạnh nút Thích hay không. Tùy chọn này chỉ hoạt động với phiên bản XFBML.

false

show_faces

data-show-faces

Chỉ định xem có hiển thị ảnh đại diện bên dưới nút hay không (chỉ bố cục tiêu chuẩn). Bạn không được bật tùy chọn này trên trang web dành cho trẻ em.

false

size

data-size

Nút này được cung cấp ở 2 kích thước là largesmall.

small

width

data-width

Chiều rộng của plugin (chỉ bố cục tiêu chuẩn), phải có chiều rộng tối thiểu và mặc định. Vui lòng xem Cài đặt bố cục bên dưới để biết thêm chi tiết.

Xem standard trong Cài đặt bố cục

Cài đặt bố cục

Có các tùy chọn sau:

Bố cục Kích thước mặc định

standard

Chiều rộng tối thiểu: 225 pixel.
Chiều rộng mặc định: 450 pixel.
Chiều cao: 35 pixel (không có ảnh) hoặc 80 pixel (có ảnh).

box_count

Chiều rộng tối thiểu: 55 pixel.
Chiều rộng mặc định: 55 pixel.
Chiều cao: 65 pixel.

button_count

Chiều rộng tối thiểu: 90 pixel.
Chiều rộng mặc định: 90 pixel.
Chiều cao: 20 pixel.

button

Chiều rộng tối thiểu: 47 pixel.
Chiều rộng mặc định: 47 pixel.
Chiều cao: 20 pixel.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của nút Thích bằng cách tải phiên bản được bản địa hóa của SDK Facebook dành cho JavaScript. Khi bạn tải SDK, hãy thay đổi giá trị của js.src để sử dụng ngôn ngữ của bạn. Thay thế en_US bằng ngôn ngữ của bạn, ví dụ: fr_FR đối với tiếng Pháp (Pháp):

js.src = "https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0"; 

Bạn có thể phải điều chỉnh chiều rộng của Plugin xã hội để sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Bản địa hóa & dịch của chúng tôi.