Bình luận được nhúng

Bình luận được nhúng là cách đơn giản để đưa các bình luận về bài viết công khai - của Trang hoặc của một cá nhân trên Facebook - vào nội dung trên trang hoặc trang web của bạn. Chỉ có thể nhúng các bình luận công khai từ Trang và trang cá nhân Facebook.

Cài đặtBố cục

Từng bước

1. Chọn liên kết bình luận

Chọn liên kết của bình luận mà bạn muốn sử dụng với plugin bình luận được nhúng. Để lấy liên kết tới bình luận, hãy nhấp chuột phải vào nhãn thời gian ngay bên cạnh bình luận và sao chép địa chỉ liên kết (Để biết chi tiết, hãy xem: Lấy URL của bình luận).

2. Cập nhật đoạn mã HTML

Cập nhật thuộc tính data-href thành URL của bình luận:

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

<!-- Your embedded comments code -->
<div class="fb-comment-embed"
   data-href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10102735452532991?comment_id=1070233703036185"
   data-width="500"></div>

3. Sao chép & dán đoạn mã HTML

Sao chép và dán đoạn mã vào HTML của trang web đích.

Trình tạo mã cho bình luận được nhúng

URL của bình luận
Chiều rộng
[?]

Cài đặt

Bộ cấu hình ở trên không bao gồm tất cả các cài đặt có thể cho trình phát video được nhúng. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Mô tả Mặc định

data-href

URL tuyệt đối của bình luận.

n/a

data-width

Chiều rộng của vùng chứa bình luận được nhúng. Tối thiểu là 220px.

560px trên máy tính. Trên di động, thông số này bị bỏ qua và chiều rộng luôn là 100% (chiều rộng linh hoạt).

data-include-parent

Đặt thành true để bao gồm bình luận gốc (nếu URL là trả lời).

false

Lấy URL của bình luận

Cách lấy URL của bình luận:

  1. Nhấp vào thời gian đăng của bình luận (ví dụ: "18 giờ", được đánh dấu đỏ trong ảnh chụp màn hình bên dưới). Đợi trang tải lại.
  2. Sao chép URL cập nhật từ thanh địa chỉ của trình duyệt. URL sẽ chứa chuỗi comment_id= (xem ảnh chụp màn hình).

Bố cục trên máy tính

Bạn có thể điều chỉnh chiều rộng của bình luận được nhúng trên máy tính qua thuộc tính data-width trong thẻ bình luận được nhúng như trong ví dụ bên dưới. Chọn một giá trị từ 350 đến 750 pixel.

Không sử dụng thẻ kiểu CSS để điều chỉnh kích thước của plugin. Điều đó có thể gây ra lỗi hiển thị.

<!-- WRONG! -->
<style type="text/css">
.fb-comment-comment {
  width: 500px;
}
</style>
<div class="fb-comment-comment" data-href="{your-comment-url}"></div>

<!-- CORRECT -->
<div class="fb-comment-comment" data-href="{your-comment-url}" data-width="500"></div>

Nhúng từ Facebook

Bạn có thể lấy mã nhúng trực tiếp từ bình luận công khai trên Facebook.

Nhúng từ plugin Bình luận

Bạn có thể lấy mã nhúng trực tiếp từ plugin bình luận.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của plugin bình luận được nhúng bằng cách tải phiên bản được bản địa hóa của SDK Facebook dành cho JavaScript. Khi bạn tải SDK, hãy thay đổi giá trị của js.src để sử dụng ngôn ngữ của bạn. Thay thế en_US bằng ngôn ngữ của bạn, ví dụ: fr_FR cho tiếng Pháp (Pháp):

js.src = "https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.2";

Các ngôn ngữ được hỗ trợ được tham chiếu trong tệp XML ngôn ngữ Facebook.

Bạn có thể cần điều chỉnh chiều rộng của plugin xã hội để sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Bản địa hóa & dịch của chúng tôi.