Bắt đầu với SDK Facebook dành cho PHP

Dù bạn đang phát triển trang web với đăng nhập Facebook, tạo ứng dụng Canvas Facebook hay tab Trang, thì SDK Facebook dành cho PHP vẫn thực hiện tất cả các công việc khó khăn cho bạn, giúp tích hợp sâu vào nền tảng Facebook dễ nhất có thể.

Để bắt đầu SDK Facebook dành cho PHP, hãy xem ví dụ về php-graph-sdk trên GitHub.