Sử dụng API

Thông tin chung về Marketing API, quyền truy cập, lập phiên bản, v.v. Trường hợp sử dụng chính của API Tiếp thị là thông tin chi tiết về quảng cáo, quản lý đối tượng và quản lý quảng cáo:

Tìm hiểu cấu trúc cơ bản và cách sử dụng của Marketing API.

  • Truy cập và xác thực - Marketing API có hai cấp độ truy cập: Chế độ phát triển và Quyền truy cập tiêu chuẩn. Mỗi cấp độ truy cập có các hạn chế nhất định, được mô tả trong bài viết này. Thiết lập môi trường nhà phát triển của bạn và lấy mã truy cập.
  • Thử nghiệm - Tìm hiểu cách thử nghiệm API Tiếp thị.
  • API Đồ thị - Nền tảng dựa trên REST cho API Tiếp thị, cách thực hiện tất cả các thao tác CRUD, xử lý lỗi và mẹo gỡ lỗi.
  • Cấu trúc đối tượng - Chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và nội dung quảng cáo.

Xét duyệt ứng dụng

Để sử dụng Marketing API, ứng dụng của bạn phải trải qua quy trình Xét duyệt ứng dụng và trong hầu hết các trường hợp, hãy đưa quyền đăng nhập manage_pages vào nội dung gửi của bạn. Dựa trên cách bạn sử dụng API, bạn có thể phải hoàn tất các bước bổ sung, được mô tả trong những tình huống sau.

Các doanh nghiệp tạo công cụ cho doanh nghiệp khác

Nếu bạn là một doanh nghiệp đang tạo công cụ cho các doanh nghiệp khác, bạn cần đồng ý với các điều khoản bổ sung và một bản sửa đổi dành cho Nhà cung cấp giải pháp công nghệ, trừ khi bạn chỉ đang tạo công cụ liên quan đến quảng cáo bằng Marketing API. Nếu bạn đang tạo các giải pháp để quảng cáo trên Facebook, hãy xem cách Tạo công cụ bằng Marketing API.

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng dữ liệu hoặc công cụ của Facebook để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ với Facebook về khách hàng của bạn. Chúng tôi sẽ công bố giải pháp để bạn có thể thực hiện điều này trước ngày 1/8/2018. Nếu khách hàng truy cập dữ liệu người dùng trên phạm vi lớn thông qua công cụ của bạn, chúng tôi có thể có thêm yêu cầu dành cho họ.

Tạo công cụ bằng Marketing API

Nếu sử dụng bất kỳ chức năng nào sau đây trong Marketing API, ứng dụng của bạn phải được Facebook xét duyệt, đồng thời bạn phải trải qua quy trình xác minh doanh nghiệp và đồng ý với các điều khoản bổ sung của chúng tôi. Để sử dụng API này, bạn không cần phải ký vào Bản sửa đổi dành cho nhà cung cấp giải pháp công nghệ hoặc các điều khoản mở rộng dành cho sản phẩm nền tảng.

Lập phiên bản

Tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới và tính năng không dùng nữa bằng cách sử dụng hệ thống lập phiên bản và chuyển của chúng tôi.

  • Tổng quan về lập phiên bản - API Tiếp thị của Facebook hỗ trợ chu kỳ lập phiên bản để đạt được tính ổn định khi phát triển ứng dụng. Tìm hiểu thêm tại đây.
  • Chuyển - Chuyển nền tảng Facebook trước đây và trong tương lai. Hoạt động chuyển được dùng để áp dụng thay đổi trên tất cả phiên bản hiện có.
  • Nhật ký thay đổi - Nhật ký thay đổi này bao gồm những thay đổi trong API Tiếp thị của Facebook. Các thay đổi này bao gồm API và SDK phía máy chủ của Facebook.