Sử dụng API

Thông tin chung về Marketing API, quyền truy cập, lập phiên bản, v.v. Trường hợp sử dụng chính của API Tiếp thị là thông tin chi tiết về quảng cáo, quản lý đối tượng và quản lý quảng cáo:

Tìm hiểu cấu trúc cơ bản và cách sử dụng của API Tiếp thị.

  • Truy cập và xác thực - API Tiếp thị có ba cấp độ truy cập: cấp độ truy cập phát triển, cơ bản và tiêu chuẩn. Mỗi cấp độ truy cập có các hạn chế nhất định, được mô tả trong bài viết này. Thiết lập môi trường nhà phát triển của bạn và lấy mã truy cập.
  • Thử nghiệm - Tìm hiểu cách thử nghiệm API Tiếp thị.
  • API Đồ thị - Nền tảng dựa trên REST cho API Tiếp thị, cách thực hiện tất cả các thao tác CRUD, xử lý lỗi và mẹo gỡ lỗi.
  • Cấu trúc đối tượng - Chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và nội dung quảng cáo.

Lập phiên bản

Tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới và tính năng không dùng nữa bằng cách sử dụng hệ thống lập phiên bản và chuyển của chúng tôi.

  • Tổng quan về lập phiên bản - API Tiếp thị của Facebook hỗ trợ chu kỳ lập phiên bản để đạt được tính ổn định khi phát triển ứng dụng. Tìm hiểu thêm tại đây.
  • Chuyển - Chuyển nền tảng Facebook trước đây và trong tương lai. Hoạt động chuyển được dùng để áp dụng thay đổi trên tất cả phiên bản hiện có.
  • Nhật ký thay đổi - Nhật ký thay đổi này bao gồm những thay đổi trong API Tiếp thị của Facebook. Các thay đổi này bao gồm API và SDK phía máy chủ của Facebook.