การตั้งค่าแค็ตตาล็อก

หากต้องการสร้างโฆษณาแบบไดนามิก คุณจำเป็นต้องมีแค็ตตาล็อก ฟีดแค็ตตาล็อก และชุดสินค้า

แค็ตตาล็อกของคุณเป็นไฟล์ข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่มาพร้อมกับรายการสินค้าที่คุณต้องการแสดงโฆษณา แต่ละบรรทัดประกอบด้วยข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการสร้างโฆษณาแบบไดนามิก ฟีดสินค้าเป็นการอัพโหลดข้อมูลแบบไดนามิกเพื่ออัพเดตแค็ตตาล็อกสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หากคุณใช้แค็ตตาล็อกสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่น คุณอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญบางประการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ดูการเปลี่ยนแปลงในการหยุดใช้, 1/30/2018, สิทธิ์การอนุญาตแค็ตตาล็อกสินค้า

หากต้องการตั้งค่าแค็ตตาล็อก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ดูการเริ่มต้นใช้งานด้วยโฆษณาแบบไดนามิก และการตั้งค่าโฆษณาแบบไดนามิกผ่าน UI

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแค็ตตาล็อก

วิธีการสร้างแค็ตตาล็อกสำหรับโฆษณาแบบไดนามิก:

curl -X POST \ -F 'name="Test Catalog"' \ -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \ https://graph.facebook.com/v3.2/{business-id}/owned_product_catalogs
'use strict'; const bizSdk = require('facebook-nodejs-business-sdk'); const Business = bizSdk.Business; const ProductCatalog = bizSdk.ProductCatalog; const access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; const app_secret = '<APP_SECRET>'; const app_id = '<APP_ID>'; const id = '<ID>'; const api = bizSdk.FacebookAdsApi.init(access_token); const showDebugingInfo = true; // Setting this to true shows more debugging info. if (showDebugingInfo) { api.setDebug(true); } const logApiCallResult = (apiCallName, data) => { console.log(apiCallName); if (showDebugingInfo) { console.log('Data:' + JSON.stringify(data)); } }; let fields, params; fields = [ ]; params = { 'name' : 'Test Catalog', }; const owned_product_catalogs = (new Business(id)).createOwnedProductCatalog( fields, params ); logApiCallResult('owned_product_catalogs api call complete.', owned_product_catalogs);
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; use FacebookAds\Object\Business; use FacebookAds\Object\ProductCatalog; use FacebookAds\Api; use FacebookAds\Logger\CurlLogger; $access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; $app_secret = '<APP_SECRET>'; $app_id = '<APP_ID>'; $id = '<ID>'; $api = Api::init($app_id, $app_secret, $access_token); $api->setLogger(new CurlLogger()); $fields = array( ); $params = array( 'name' => 'Test Catalog', ); echo json_encode((new Business($id))->createOwnedProductCatalog( $fields, $params )->exportAllData(), JSON_PRETTY_PRINT);
from facebook_business.adobjects.business import Business from facebook_business.adobjects.productcatalog import ProductCatalog from facebook_business.api import FacebookAdsApi access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAdsApi.init(access_token=access_token) fields = [ ] params = { 'name': 'Test Catalog', } print Business(id).create_owned_product_catalog( fields=fields, params=params, )
import com.facebook.ads.sdk.*; import java.io.File; import java.util.Arrays; public class SAMPLE_CODE_EXAMPLE { public static void main (String args[]) throws APIException { String access_token = \"<ACCESS_TOKEN>\"; String app_secret = \"<APP_SECRET>\"; String app_id = \"<APP_ID>\"; String id = \"<ID>\"; APIContext context = new APIContext(access_token).enableDebug(true); new Business(id, context).createOwnedProductCatalog() .setName(\"Test Catalog\") .execute(); } }
require 'facebook_ads' access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAds.configure do |config| config.access_token = access_token config.app_secret = app_secret end business = FacebookAds::Business.get(id) owned_product_catalogs = business.owned_product_catalogs.create({ name: 'Test Catalog', })

ในการใช้ Catalog Batch API คุณจะต้องมีระดับสิทธิ์เข้าถึง API การตลาดที่เหมาะสม และต้องยอมรับข้อกำหนดในการบริการด้วยการสร้างแค็ตตาล็อกแรกด้วยตัวจัดการธุรกิจ ดูข้อมูลอ้างอิงแค็ตตาล็อก

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าฟีด

ฟีดคือชุดรายการสินค้าที่อัพโหลดหรือดึงข้อมูลจากธุรกิจ เพื่อให้ข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้าของคุณเป็นปัจจุบัน รายการสินค้าหมายถึงสินค้าหนึ่งชิ้นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เช่น SKU คุณสามารถใช้ฟีดสินค้าหนึ่งฟีดเพื่อแสดงสินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณ หรือจะใช้ฟีดสินค้าหลายฟีด ที่แต่ละฟีดแสดงถึงสินค้าของประเทศเดียวหรือแผนกเดียวก็ได้

หากต้องการอัพโหลดฟีดสินค้า คุณต้องมีสิทธิ์การอนุญาตใน ads_management โปรดดู API การตลาด, สิทธิ์การอนุญาต หลังจากคุณสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าแล้ว ให้ใช้ catalog id เพื่อสร้างและกำหนดเวลาให้กับ ฟีดสินค้า:

curl -X POST \ -F 'name="Test Feed"' \ -F 'schedule={ "interval": "DAILY", "url": "http://www.example.com/sample_feed.tsv", "hour": "22" }' \ -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \ https://graph.facebook.com/v3.2/{product-catalog-id}/product_feeds
'use strict'; const bizSdk = require('facebook-nodejs-business-sdk'); const ProductCatalog = bizSdk.ProductCatalog; const ProductFeed = bizSdk.ProductFeed; const access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; const app_secret = '<APP_SECRET>'; const app_id = '<APP_ID>'; const id = '<ID>'; const api = bizSdk.FacebookAdsApi.init(access_token); const showDebugingInfo = true; // Setting this to true shows more debugging info. if (showDebugingInfo) { api.setDebug(true); } const logApiCallResult = (apiCallName, data) => { console.log(apiCallName); if (showDebugingInfo) { console.log('Data:' + JSON.stringify(data)); } }; let fields, params; fields = [ ]; params = { 'name' : 'Test Feed', 'schedule' : {'interval':'DAILY','url':'http://www.example.com/sample_feed.tsv','hour':'22'}, }; const product_feeds = (new ProductCatalog(id)).createProductFeed( fields, params ); logApiCallResult('product_feeds api call complete.', product_feeds);
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; use FacebookAds\Object\ProductCatalog; use FacebookAds\Object\ProductFeed; use FacebookAds\Api; use FacebookAds\Logger\CurlLogger; $access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; $app_secret = '<APP_SECRET>'; $app_id = '<APP_ID>'; $id = '<ID>'; $api = Api::init($app_id, $app_secret, $access_token); $api->setLogger(new CurlLogger()); $fields = array( ); $params = array( 'name' => 'Test Feed', 'schedule' => array('interval' => 'DAILY','url' => 'http://www.example.com/sample_feed.tsv','hour' => '22'), ); echo json_encode((new ProductCatalog($id))->createProductFeed( $fields, $params )->exportAllData(), JSON_PRETTY_PRINT);
from facebook_business.adobjects.productcatalog import ProductCatalog from facebook_business.adobjects.productfeed import ProductFeed from facebook_business.api import FacebookAdsApi access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAdsApi.init(access_token=access_token) fields = [ ] params = { 'name': 'Test Feed', 'schedule': {'interval':'DAILY','url':'http://www.example.com/sample_feed.tsv','hour':'22'}, } print ProductCatalog(id).create_product_feed( fields=fields, params=params, )
import com.facebook.ads.sdk.*; import java.io.File; import java.util.Arrays; public class SAMPLE_CODE_EXAMPLE { public static void main (String args[]) throws APIException { String access_token = \"<ACCESS_TOKEN>\"; String app_secret = \"<APP_SECRET>\"; String app_id = \"<APP_ID>\"; String id = \"<ID>\"; APIContext context = new APIContext(access_token).enableDebug(true); new ProductCatalog(id, context).createProductFeed() .setName(\"Test Feed\") .setSchedule(\"{\\"interval\\":\\"DAILY\\",\\"url\\":\\"http://www.example.com/sample_feed.tsv\\",\\"hour\\":\\"22\\"}\") .execute(); } }
require 'facebook_ads' access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAds.configure do |config| config.access_token = access_token config.app_secret = app_secret end product_catalog = FacebookAds::ProductCatalog.get(id) product_feeds = product_catalog.product_feeds.create({ name: 'Test Feed', schedule: {'interval':'DAILY','url':'http://www.example.com/sample_feed.tsv','hour':'22'}, })

พารามิเตอร์ schedule ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาในการอัพโหลดฟีดของคุณได้ ตัวเลือกประกอบด้วย interval, url, hour และอาจมี day_of_week, minute, username และ password ตัวอย่างเช่น:

schedule: {"day_of_week":"FRIDAY","hour":17,"interval_count":1,"interval":"DAILY","minute":42,"next_scheduled_upload_time":"","password":pwd123,"status":"active","timezone":"Atlantic/Canary","url":"https://www.abc.com","username":aname}

โปรดดูข้อมูลอ้างอิงฟีด และข้อมูลอ้างอิงสินค้า

รูปแบบฟีดที่รองรับ

ระบุฟีดรายการสินค้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหล่านี้

รูปแบบฟีด คำอธิบาย ฟีดตัวอย่าง

CSV

ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แถวแรกคือส่วนหัวของคอลัมน์ ล้อมรอบช่องที่มีเครื่องหมายจุลภาคด้วย"เครื่องหมายอัญประกาศ"

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

TSV

ค่าที่คั่นด้วยแท็บ แถวแรกคือส่วนหัวของคอลัมน์ ล้อมรอบช่องที่มีเครื่องหมายจุลภาคด้วย"เครื่องหมายอัญประกาศ"

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

RSS XML

โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะสร้างโดยระบบผู้ให้บริการฟีดอัตโนมัติหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ชุดโหนด XML ของสินค้าจะแสดงถึงรายการสินค้าและต้องขึ้นต้นด้วยแท็กประกาศตัวแปร <?xml

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

ATOM XML

โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบจะสร้างโดยระบบผู้ให้บริการฟีดอัตโนมัติหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ชุดโหนด XML ของสินค้าจะแสดงถึงรายการสินค้าและต้องขึ้นต้นด้วยแท็กประกาศตัวแปร <?xml

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

ช่องที่ต้องระบุ

กำหนดชื่อคอลัมน์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อ ประเภท คำอธิบาย

id


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ID สินค้าที่ไม่ซ้ำกัน อาจเป็นตัวเลือกที่ต่างกันไปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น หากมีหลายอินสแตนซ์ที่ใช้ ID เดียวกัน เราจะไม่สนใจอินสแตนซ์ทั้งหมด ซึ่งจะส่งไปที่ retailer_id หลังจากนำเข้าสินค้า

availability

สตริง

หากมีสินค้าในสต็อก ค่าที่อนุญาตได้แก่


in stock - สินค้าจะจัดส่งทันที


out of stock - ไม่มีแผนที่จะเติมสต็อก


preorder- พร้อมจำหน่ายในอนาคต


available for order - จัดส่งใน 1-2 สัปดาห์


discontinued - ระงับการให้บริการแล้ว


condition

สตริง

เงื่อนไขของสินค้า: new, refurbished หรือ used

description


ขนาดสูงสุด: 5000

สตริง

ข้อความสั้นๆ ที่อธิบายถึงสินค้า

image_link


สตริง

ลิงก์ไปยังภาพสินค้าที่ใช้ในโฆษณา ระบุขนาดภาพที่เหมาะสม


สำหรับโฆษณาแบบไดนามิกแบบภาพเดี่ยว - ข้อกำหนดด้านความละเอียดขั้นต่ำของรูปภาพอยู่ที่ 500px * 500px ข้อกำหนดของอัตราส่วนกว้างยาวขั้นต่ำอยู่ที่ 4:5 และสูงสุดที่ 1:91:1 หากรูปภาพไม่อยู่ในอัตรากว้างยาวนี้ Facebook จะครอบตัดรูปภาพให้มีขนาดใกล้เคียงกับอัตราส่วนกว้างยาวต่ำสุดหรือสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนกว้างยาวเดิมของรูปภาพ


สำหรับโฆษณาแบบไดนามิกแบบภาพสไลด์ - ข้อกำหนดด้านความละเอียดขั้นต่ำของรูปภาพอยู่ที่ 500px * 500px และ Facebook จะครอบตัดภาพให้อยู่ในอัตราส่วนกว้างยาว 1:1

link


สตริง

ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของผู้ขายที่คนสามารถซื้อสินค้าได้

title


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ชื่อสินค้า

price

สตริง

ราคาของสินค้าและสกุลเงิน สกุลเงินควรเป็นไปตามรหัสสกุลเงินมาตรฐาน ISO 4217 เช่น 9.99 USD

gtin, mpn หรือ brand


ขนาดสูงสุด: 70

สตริง

gtin - เลขหมายประจำตัวสินค้าสากล (Global Trade Item Number - GTIN) อาจรวมไปถึง UPC, EAN, JAN และ ISBN

mpn - ID ผู้ผลิตที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้า

brand - ชื่อแบรนด์

ต้องมี: gtin, mpn หรือ brand

ช่องที่ระบุหรือไม่ก็ได้ ลิงก์ตรงของสินค้า

ระบุลิงก์ตรงในฟีดสินค้าตามด้วยข้อกำหนดของลิงก์ที่ไปยังแอพ ข้อมูลลิงก์ตรงในฟีดสินค้าจะดำเนินการกับข้อมูลที่ Facebook รวบรวมมาด้วยเมตาเดตาลิงก์ที่ไปยังแอพด้วยเว็บครอว์เลอร์ของเราเป็นลำดับแรก

หากคุณมีข้อมูลลิงก์ตรงจากลิงก์ที่ไปยังแอพอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลนี้ Facebook ใช้ข้อมูลจากลิงก์ที่ไปยังแอพเพื่อแสดงลิงก์ตรงที่ถูกต้อง ในการแสดงลิงก์ตรงในโฆษณาของคุณ โปรดดูโฆษณาแบบไดนามิก เทมเพลตโฆษณา

ชื่อ คำอธิบาย ตัวอย่าง

ios_url

ผังแบบกำหนดเองสำหรับแอพ iOS ในรูปแบบ URL

example-ios://electronic

ios_app_store_id

ID ของแอพสำหรับ App Store

1234

ios_app_name

ชื่อของแอพที่ต้องการแสดง

ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ iOS

iphone_url

ผังแบบกำหนดเองสำหรับแอพ iPhone ในรูปแบบ URL

example-iphone://electronic

iphone_app_store_id

ID ของแอพสำหรับ App Store

5678

iphone_app_name

ชื่อของแอพที่ต้องการแสดง

ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ iPhone

ipad_url

ผังแบบกำหนดเองสำหรับแอพ iPhone

example-ipad://electronic

ipad_app_store_id

ID ของแอพสำหรับ App Store

9010

ipad_app_name

ชื่อของแอพที่ต้องการแสดง

ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ iPad

android_url

ผัง แบบกำหนดเองสำหรับแอพ Android ในรูปแบบ URL

example-android://electronic

android_package

ชื่อแพ็คเกจที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสร้างวัตถุประสงค์

com.electronic

android_app_name

ชื่อแอพที่จะแสดงผล

ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ Android

windows_phone_url

ผังแบบกำหนดเองสำหรับแอพ Windows Phone ในรูปแบบ URL

example-windows://electronic

windows_phone_app_id

App ID เช่น GUID สำหรับ App Store

ee728e01-7727-4168-9c8f-85c7eef40112

windows_phone_app_name

ชื่อแอพที่จะแสดงผล

ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ Windows

สำหรับ iOS ให้ระบุข้อมูลแอพ iPhone หรือ iPad เท่านั้น หากมีความแตกต่างไปจากแอพ iOS ทั่วไป

ใช้กลุ่มสินค้าในการจัดกลุ่มตัวเลือกทั้งหมดของสินค้า กำหนดกลุ่มสินค้าเพื่อระบุสินค้าที่แทบจะเหมือนกันทุกประการ แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น สี วัสดุ ขนาด หรือลวดลาย กลุ่มช่วยให้การโฆษณาสี สไตล์ หรือลวดลายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าชิ้นหนึ่งๆ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น สินค้าทั้งหมดในกลุ่มสินค้าจะมี item_group_id เหมือนกัน ในโฆษณาแบบไดนามิก เราจะเลือกสินค้าเพียงชิ้นเดียวจากกลุ่มตามสัญญาณที่เราได้รับจากพิกเซลหรือแอพ

ช่องแบบไม่ระบุก็ได้ที่คุณสามารถเพิ่มได้มีดังนี้

ชื่อ ประเภท Max Size

additional_image_link


สตริง

คุณสามารถเพิ่มภาพได้สูงสุดอีก 20 ภาพ โดยใช้รูปแบบ URL ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

age_group

สตริง

กลุ่มอายุสำหรับสินค้า ค่าที่อนุญาตได้แก่ newborn, infant, toddler, kids และ adult

color


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

สีของสินค้า

expiration_date

ISO‑8601 (ปปปป-ดด-วว)

การหมดอายุของสินค้า หากสินค้าหมดอายุ Facebook จะคัดสินค้านั้นออกจากชุดสินค้าทั้งหมดและไม่แสดงสินค้านั้นในโฆษณา

gender

สตริง

ตัวเลือกประกอบด้วย male, female และ unisex

item_group_id

สตริง

สำหรับรายการสินค้าที่เป็นตัวเลือกอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์เดียวกัน ระบุ item_group_id เดียวกันให้กับสินค้าทุกรายการที่เป็นตัวเลือกอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เสื้อโปโลสีแดงเป็นตัวเลือกหนึ่งของเสื้อโปโล Facebook จะส่งรายการนี้ไปที่ retailer_product_group_id เมื่อเราได้รับฟีดของคุณ ในโฆษณาแบบไดนามิก เราจะเลือกสินค้าเพียงชิ้นเดียวจากกลุ่มตามสัญญาณที่เราได้รับจากพิกเซลหรือแอพ

google_product_category


ขนาดสูงสุด: 250

สตริง

ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (สตริงหรือ ID หมวดหมู่) จากการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google ตัวอย่างเช่น Apparel & Accessories > Clothing > Dresses หรือ 2271

material


ขนาดสูงสุด: 200

สตริง

วัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น leather, denim หรือ cotton

pattern


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ลวดลายหรือลายพิมพ์ภาพบนสินค้า

product_type


ขนาดสูงสุด: 750

สตริง

หมวดหมู่ที่ระบุถึงผู้จำหน่ายสินค้า

เช่น ใน TSV
Home & Garden > Kitchen & Dining > Appliances > Refrigerators

เช่น ใน XML<product_type>Home & Garden > Kitchen & Dining > Appliances > Refrigerators</product_type>

sale_price

สตริง

ราคาส่วนลด หากสินค้านั้นกำลังขายลดราคาอยู่ ควรระบุสกุลเงินตามรหัสสกุลเงินมาตรฐาน ISO 4217 ที่ระบุไว้ เช่น 9.99 USD

sale_price_effective_date

ISO‑8601 (ปปปป-ดด-วว)

วันที่และเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุดสำหรับการขายลดราคา คั่นด้วยเครื่องหมายทับ


2014-11-01T12:00-0300/2014-12-01T00:00-0300

shipping

สตริง

ใส่ราคาที่แตกต่างกันสำหรับประเทศและภูมิภาคต่างๆ คั่นแต่ละภูมิภาคด้วยเครื่องหมายจุลภาค รูปแบบควรจะเป็น COUNTRY:STATE:SHIPPING_TYPE:PRICE

ตัวอย่างเช่น

US:CA:Ground:9.99 USD,US:NY:Air:15.99 USD

shipping_weight

สตริง

น้ำหนักขณะจัดส่งของสินค้า เรายอมรับหน่วยน้ำหนักต่อไปนี้ lb, oz, g, kg ตัวอย่าง: 3 lbs

size

สตริง

ขนาดของสินค้า ตัวอย่างเช่น เสื้อเชิ้ตอาจเป็น Small หรือ XL

custom_label_0


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

custom_label_1


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

custom_label_2


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

custom_label_3


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

custom_label_4


ขนาดสูงสุด: 100

สตริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

ทดสอบฟีดสินค้าของคุณผ่านเพจแก้ไขจุดบกพร่องฟีดสินค้าของคุณ ในกรณีของ CSV / TSV ให้คัดลอกแถวแรก (แถวที่เป็นส่วนหัวของคอลัมน์) และสินค้าสักสองถึงสามชิ้น ส่วน XML นั้น ให้คัดลอก XML พร้อมกับสินค้าสักสองสามชิ้น วางบรรทัดต่างๆ ลงในพื้นที่ข้อความ และตรวจสอบความถูกต้อง

ตั้งค่าฟีดประเทศและภาษาผ่าน API

ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในลักษณะที่จำกัด โปรดติดต่อตัวแทน Facebook ของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการแทนที่บางช่องในแค็ตตาล็อกสำหรับประเทศและภาษาที่เจาะจง ที่ซึ่งคุณสามารถอัพโหลดฟีดแทนที่ได้ โปรดดู วิธีสร้างฟีดแทนที่

ตัวอย่างการเรียก API

คุณสามารถคัดลอกและวางตัวอย่าง API ไปยังเอกสารที่มีอยู่ได้โดยตรง โปรดดูตั้งค่าฟีดของคุณผ่าน API

ตั้งค่าแท็กเมตาในไฟล์ฟีด XML

API นี้มีความพร้อมใช้งานแบบจำกัด ติดต่อตัวแทน Facebook ของคุณเพื่อขอรับสิทธิ์เข้าถึง

คุณสามารถเลือกกำหนดแท็กเมตาดาต้าในไฟล์ฟีดแค็ตตาล็อก XML หรือไม่ก็ได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ Facebook สามารถระบุแค็ตตาล็อกแอตทริบิวต์โดยใช้ฟีดนี้กับแอพของคุณได้ ปัจจุบันแท็กเหล่านี้จะรองรับเฉพาะในฟีด RSS XML และ Atom XML เท่านั้น

...
<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
 ...
 <metadata>
  <ref_application_id>/<YOUR_APP_ID></ref_application_id>
  <ref_asset_id>/<YOUR_ASSET_ID></ref_asset_id>
 </metadata>
 ...
</rss>
...
 • ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสองภายในแท็ก metadata ในไฟล์ฟีดของคุณ:
  • ref-application-id - เพิ่ม ID ของแอพ Facebook
  • ref-asset-id - ID ที่ระบุอย่างไม่ซ้ำกันว่าแค็ตตาล็อกนี้อยู่ในระบบของคุณ

ฟีด XML ตัวอย่างประกอบด้วยแท็กเมตาที่ได้รับการระบุไว้ด้านล่าง:

รูปแบบฟีด คำอธิบาย ฟีดตัวอย่าง

RSS XML

ไฟล์ฟีด RSS XML ตัวอย่างที่มีข้อมูลอ้างอิงภายในแท็กเมตา

ดาวน์โหลด (คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

ATOM XML

ไฟล์ฟีด Atom XML ตัวอย่างที่มีข้อมูลอ้างอิงภายในแท็กเมตา

ดาวน์โหลด (คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

ขั้นตอนที่ 3: อัพเดตตัวเลือก

หากต้องการอัพเดตข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

 1. การดึงข้อมูลฟีดสินค้าที่มีกำหนดเวลา
 2. อัพโหลดฟีดสินค้าโดยตรง
 3. อัพเดตสินค้า

หมายเหตุ: หากคุณใช้ API ของเราเพื่อสร้างและจัดการฟีดของคุณ คุณจะต้องส่งคำขอ API ถึงเราพร้อมรายละเอียดกำหนดเวลาในการอัพเดตที่คุณต้องการสร้าง:

curl \
 -F 'name=Test Feed' \
 -F 'update_schedule={ 
  "interval": "HOURLY", 
  "url": "http:\/\/www.example.com\/sample_feed_updates.tsv",
  "hour": 22
 }' \
 -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/<VERSION>/<PRODUCT_CATALOG_ID>/product_feeds

การดึงข้อมูลฟีดสินค้าที่มีกำหนดเวลา

Facebook ดึงข้อมูลฟีดสินค้าจากระบบของคุณตามกำหนดเวลาที่คุณระบุ คุณสามารถระบุการกำหนดเวลาได้สองประเภทคือ update_schedule และ schedule การอัพโหลดที่สร้างผ่าน update_schedule จะเป็นการสร้างสินค้าชิ้นใหม่ หรืออัพเดตสินค้าที่มีอยู่ด้วยข้อมูลที่ระบุลงในไฟล์ฟีด การอัพโหลดที่สร้างผ่าน schedule จะส่งผลให้มีการดำเนินการรีเฟรชในฟีดของคุณทั้งหมด ซึ่งเราจะลบสินค้าที่ไม่อยู่ในไฟล์ดังกล่าว อัพเดตสินค้าที่มี และสร้างรายการสินค้าใหม่: คุณสามารถใช้กำหนดเวลาหนึ่งหรือสองรายการก็ได้ตามความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น: update_schedule ที่มีความถี่ HOURLY และตัวแทนที่ schedule ที่มีความถี่ DAILY

เราขอแนะนำให้ตั้งค่า update_schedule ด้วยข้อมูลที่อัพเดตเท่านั้นในฟีดไฟล์ เพื่อให้ได้การประมวลผลฟีดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะดีกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายในช่วงวันหยุด และการอัพเดตราคาและความพร้อมจำหน่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายรายการสินค้าว่า "สินค้าหมด" แทนการลบรายการสินค้าออกจากฟีดเพื่อให้ Facebook กำหนดเป้าหมายซ้ำไปที่ผู้ใช้โดยใช้สินค้าที่คล้ายคลึงกันที่ยังมีอยู่ในสต็อกได้

curl \
 -F 'name=Test Feed' \
 -F 'schedule={ 
  "interval": "DAILY", 
  "url": "http:\/\/www.example.com\/sample_feed.tsv"
 }' \
 -F 'update_schedule={ 
  "interval": "HOURLY", 
  "url": "http:\/\/www.example.com\/sample_feed_updates.tsv",
  "hour": 22
 }' \
 -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/<VERSION>/<PRODUCT_CATALOG_ID>/product_feeds

การตอบกลับคือ:

{ "id" : {PRODUCT_FEED_ID} }

โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงของฟีดสินค้าข้อมูลอ้างอิงของการกำหนดเวลาฟีดสินค้า


อัพโหลดฟีดสินค้าโดยตรง

นอกจากการดึงข้อมูลฟีดที่มีกำหนดเวลาแล้ว คุณยังสามารถทำการอัพโหลดแบบครั้งเดียวด้วยตัวเองได้อีกด้วย

ตัวอย่างนี้เป็นของไฟล์ฟีดที่โฮสต์ในตำแหน่งที่ตั้งสาธารณะ

curl \
-F "url=http://www.example.com/sample_feed.xml" \
-F "access_token={ACCESS_TOKEN}" \
https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_ID}/uploads

ตัวอย่างนี้เป็นของไฟล์ฟีดที่อัพโหลดจากเครื่องของตัวเองโดยตรง จะต้องเปลี่ยนพาธของไฟล์ตามกรณีการใช้งาน

curl \
-F "file=@catalog.csv;type=text/csv" \
-F "access_token={ACCESS_TOKEN}" \
https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_ID}/uploads

หรือ คุณสามารถตั้งค่า update_only เป็น true ก็ได้ เราสร้างรายการสินค้าใหม่และอัพเดตสินค้าที่มีอยู่ แต่จะไม่ลบสินค้าออกจากฟีด คุณต้องระบุ id เพื่ออัพเดตสินค้าที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการดึงข้อมูลและดำเนินการกับไฟล์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากต้องการอัพเดตเฉพาะราคาและป้ายที่กำหนดเองสำหรับสินค้า 100 รายการในฟีด ให้ใช้การอัพโหลดโดยตรง ให้ไฟล์พร้อมกับ id, price และ custom_label_0 สำหรับสินค้าดังกล่าวเท่านั้น รวมไปถึง update_only ที่ตั้งค่าเป็น true เรารองรับรูปแบบไฟล์ที่ระบุไว้ทั้งหมด โดยที่รูปแบบทั่วไปคือ TSV และ CSV

ไฟล์ตัวอย่าง:

รูปแบบฟีด กรณีการใช้งาน ฟีดตัวอย่าง

CSV

อัพเดต price และ availability สำหรับชุดย่อยของสินค้า

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

TSV

รีเซ็ต sale_price และอัพเดต custom_label_0 สำหรับชุดย่อยของสินค้า

ดาวน์โหลด(คลิกขวาและบันทึกลิงก์เป็น (Save Link As))

ดูข้อมูลอ้างอิงการอัพโหลดด้วยตัวเอง

หากคุณพบข้อผิดพลาดในฟีดสินค้าของคุณ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงข้อผิดพลาดในการอัพโหลดฟีดสินค้า


อัพเดตสินค้าทีละรายการ

อัพเดตข้อมูลของสินค้าทีละรายการแบบเรียลไทม์ ใส่ช่องที่อัพเดตแล้วลงใน HTTP POST:

https://graph.facebook.com/catalog:{PRODUCT_CATALOG_ID}:{base64urlencode(retailer_id)}

ในขณะที่ retailer_id คือ ID สินค้าจากฟีดสินค้าของคุณ ต้องได้รับการเข้ารหัสด้วย base64url ดูช่องสินค้าที่ปิดทำงานได้ในข้อมูลอ้างอิงสินค้าในแค็ตตาล็อกสินค้า

ห้ามให้ฟีดสินค้าที่มีการอัพเดต สร้าง หรือลบสินค้าทีละรายการด้วย API เพราะอาจสร้างความยุ่งยากให้กับการอัพเดตหรือการลบสินค้าที่คุณสร้างด้วย API เนื่องจากเราไม่ได้ติดตามรายการเหล่านี้ด้วยฟีด

โปรดดู:

การอัพโหลดแบบชุดกับแค็ตตาล็อกขนาดใหญ่

อัพโหลดแค็ตตาล็อกขนาดใหญ่มากๆ ที่มีสินค้านับล้านและคลังสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้าง อัพเดต และลบสินค้าจำนวนมากได้ในคำขอ HTTP เดียว API มีสองตำแหน่งข้อมูลดังนี้

 • POST [/{product_catalog_id}/batch](#send-batch-request) - ส่งชุดคำขอเพื่อทำการสร้าง อัพเดต และลบสินค้าในแค็ตตาล็อก
 • GET [/{product_catalog_id}/check_batch_request_status](#batch-request-status) - ตรวจสอบสถานะคำขอ

ส่งข้อมูลอัพเดตของสินค้า

หากต้องการสร้าง อัพเดต หรือลบสินค้าในแค็ตตาล็อกของคุณ ให้สร้าง HTTP POST พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ คุณสามารถสร้างการอัพเดตได้สูงสุด 5,000 รายการต่อการเรียกหนึ่งครั้ง ในแต่ละแค็ตตาล็อก คุณสามารถทำการเรียกได้สูงสุด 100 รายการต่อชั่วโมง

use FacebookAds\Api;
use FacebookAds\Http\RequestInterface;

$requests = array(
  array(
    'method' => 'CREATE',
    'retailer_id' => 'retailer-product-id-123',
    'data' => array(
     'availability' => 'in stock',
     'brand' => 'Niky',
     'category' => 't-shirts',
     'currency' => 'USD',
     'description' => 'This is the product description.',
     'image_url' => 'http://www.images.example.com/t-shirts/1.png',
     'name' => 'My product name',
     'price' => '100',
     'url' => 'http://www.example.com/t-shirts/1.html',
    ),
  ),
);


$data = Api::instance()->call(
 '/'.<CATALOG_ID>.'/batch',
 RequestInterface::METHOD_POST,
 array('requests' => $requests))->getContent();
curl \
 -F 'requests=[ 
  { 
   "method": "CREATE", 
   "retailer_id": "retailer-product-id-123", 
   "data": { 
    "availability": "in stock", 
    "brand": "Niky", 
    "category": "t-shirts", 
    "currency": "USD", 
    "description": "This is the product description.", 
    "image_url": "http:\/\/www.images.example.com\/t-shirts\/1.png", 
    "name": "My product name", 
    "price": "100", 
    "url": "http:\/\/www.example.com\/t-shirts\/1.html" 
   } 
  } 
 ]' \
 -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/v2.11/<CATALOG_ID>/batch

การเรียกนี้จะส่งกลับการจัดการที่คุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสถานะของคำขอแบบชุดได้ โปรดดูที่ขอสถานะของคำขอ:

{
 "handles": ["AczwaOW7j_EuQ5peV3kGq8X9qc7cDiv_kFrrHkdKuG7LkpkkqK5939wgdoduSQ45FGK5vKdVqOaSDJEun-fvbsR1kk8Rd53AZyD1WThSemo26I"]
}
พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย

requests

ออบเจ็กต์

ออบเจ็กต์ JSON ที่มีคำขอทั้งหมด

requests.method

สตริง

CREATE, UPDATE หรือ DELETE อย่างใดอย่างหนึ่ง

requests.retailer_id

สตริง

id ของสินค้าที่ระบุโดยผู้จำหน่าย

requests.data

ออบเจ็กต์

ออบเจ็กต์ JSON ที่มีช่องและค่าสำหรับสินค้า หาก method คือ CREATE จะต้องมีช่องที่ต้องระบุทั้งหมดสำหรับสินค้าชิ้นนั้นๆ หาก method คือ UPDATE จะมีช่องใดก็ได้ การอัพเดตของ Facebook จะมีเฉพาะช่องที่คุณระบุ

ค่าที่รองรับในช่อง data ซึ่งคุณสามารถใช้กับรายการ CREATE และ UPDATE

 • additional_image_urls
 • availability
 • age_group
 • applinks
 • brand
 • category
 • color
 • condition
 • currency
 • custom_label_0
 • custom_label_1
 • custom_label_2
 • custom_label_3
 • custom_label_4
 • description
 • gender
 • gtin
 • image_url
 • manufacturer_part_number
 • name
 • pattern
 • price
 • product_type
 • sale_price
 • sale_price_end_date
 • sale_price_start_date
 • shipping
 • size
 • url

คุณสามารถใช้ applinks กับข้อมูลลิงก์ตรง ซึ่งจะมีฟังก์ชันคล้ายคลึงกับลิงก์ตรงของสินค้า รูปแบบมีลักษณะดังนี้:

"applinks" : {
 "ios": [{
  "url":"example-ios://electronic",
  "app_store_id":42,
  "app_name":"Electronic Example iOS"
 }],
 "iphone": [{
  "url":"example-iphone://electronic",
   "app_store_id":43,
   "app_name":"Electronic Example iPhone"
 }],
 "ipad": [{
  "url":"example-ipad://electronic",
   "app_store_id":44,
   "app_name":"Electronic Example iPad"
 }],
 "android": [{
  "url":"example-android://electronic",
   "package":"com.electronic",
   "class":"com.electronic.Example",
   "app_name":"Electronic Example Android",
 }],
 "windows_phone": [{
  "url":"example-windows://electronic",
   "app_id":"64ec0d1b-5b3b-4c77-a86b-5e12d465edc0",
   "app_name":"Electronic Example Windows"
 }]
}

โปรดดูที่แค็ตตาล็อกสินค้า, การสร้าง, ข้อมูลอ้างอิง

รับสถานะคำขอ

หากต้องการขอสถานะของคำขอแบบแบตช์ ให้ใช้แฮนเดิล (Handle) ที่ส่งกลับมาจากการเรียก {product_catalog_id}/batch:

curl -G \
-d 'handle=AczwaOW7j_EuQ5peV3kGq8X9qc7cDiv_kFrrHkdKuG7LkpkkqK5939wgdoduSQ45FGK5vKdVqOaSDJEun-fvbsR1kk8Rd53AZyD1WThSemo26I'
-d 'access_token={ACCESS_TOKEN}'
https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_CATALOG_ID}/check_batch_request_status

การตอบกลับ:

{
 "data": [
  {
   "handle": "AczwaOW7j_EuQ5peV3kGq8X9qc7cDiv_kFrrHkdKuG7LkpkkqK5939wgdoduSQ45FGK5vKdVqOaSDJEun-fvbsR1kk8Rd53AZyD1WThSemo26Q",
   "status": "finished",
   "errors_total_count": 1,
   "errors": [
    {
     "line": 0,
     "id": "retailer-4",
     "message": "Invalid value: Value passed at position 0 (id=retailer-199) is invalid: \"You cannot create a EntProductItem without required field Availability\""
    }
   ]
  }
 ]
}

โปรดดูที่แค็ตตาล็อกสินค้า, ข้อมูลอ้างอิง, ตรวจสอบสถานะของแบตช์

กฎของฟีดสินค้า

แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการอัพโหลดฟีดอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้กฎ คุณสามารถกำหนดกฎที่ Facebook จะนำไปใช้กับการอัพโหลดฟีดแต่ละครั้งได้ ระบุกฎของคุณตามแอตทริบิวต์ (คอลัมน์) ที่ควรปรับใช้ด้วย ตามประเภทของกฎและตามพารามิเตอร์ ในตอนนี้ คุณไม่สามารถใช้กฎกับ API แบบชุดได้ คุณสามารถระบุประเภทของกฎเหล่านี้ได้

 • กฎการแมป - แมปแอตทริบิวต์ (ชื่อคอลัมน์) ในไฟล์ฟีดกับแอตทริบิวต์ที่เราสามารถจดจำได้
 • กฎการแมปค่า - แมปช่อง (ค่าของคอลัมน์) ในไฟล์ฟีดกับช่องที่เราสามารถจดจำได้
 • กฎตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของตัวอักษร - เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของคำในช่อง ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนคำอธิบายที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยกฎการแมปและกฎการแมปค่า

 • ความผิดพลาดในการพิมพ์แอตทริบิวต์จาก gavailability เป็น availability
 • แก้ไข Enum ที่ไม่รู้จักจาก InStock เป็น in stock
 • รูปแบบราคาจาก 45$ เป็น 45.00 USD
 • แปลเงื่อนไข: Neu ภายใต้เงื่อนไข: New

คุณสามารถใช้กฎตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของตัวอักษรเพื่อระบุประเภทของปัญหาเหล่านี้ได้

 • เปลี่ยนคำอธิบายใน BRAND NEW WITH LEATHER DETAIL... ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็น Brand new with leather detail...
 • แก้ไขชื่อเรื่องใน FACEBOOK T-SHIRT ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็น Facebook T-shirt

กฎที่แนะนำ

คุณสามารถรับกฎที่แนะนำจาก Facebook เพื่อแก้ไขปัญหาในฟีดของคุณ หากต้องการดูกฎที่แนะนำสำหรับเซสชั่นการอัพโหลดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ดึงข้อมูลช่วงเวลาที่ใช้งานการอัพโหลด:
https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_ID}/uploads
 • ดึงข้อมูลข้อผิดพลาดสำหรับช่วงเวลาที่ใช้งานการอัพโหลด:
https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{UPLOAD_SESSION_ID}/errors
 • ดึงข้อมูลกฎที่แนะนำสำหรับข้อผิดพลาดในการอัพโหลด:
curl -i -X GET 
 "https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{UPLOAD_ERROR_ID}/suggested_rules?access_token={ACCESS_TOKEN}

ตัวอย่างการตอบกลับที่มีคำแนะนำจะมีลักษณะดังนี้:

"data": [
 
  "attribute": "description",
  "type": "letter_case_rule",
  "params": [
   
    "key": "type",
    "value": "capitalize_first"
   
  ]
 
]

หากต้องการรายละเอียด โปรดดูที่ API กฎที่แนะนำ, ข้อมูลอ้างอิง

แก้ไขปัญหาสินค้าที่ตกหล่นในแค็ตตาล็อกสินค้า

หากตัวจัดการแค็ตตาล็อกรายงานว่าสินค้าบางอย่างในแค็ตตาล็อกตกหล่นไปหรือหาไม่พบ คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าพิกเซลหรือแอพ Facebook ไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อ:

 • content_id ที่ใส่ไว้ในพิกเซลหรือเหตุการณ์ในแอพไม่ตรงกับ ID ในฟีดข้อมูลของแค็ตตาล็อก
 • พิกเซลหรือแอพไม่ได้เชื่อมโยงกับแค็ตตาล็อก
 • ไม่มีสินค้าดังกล่าวในแค็ตตาล็อก

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่


การเพิ่มกฎลงในฟีด

หากต้องการบังคับใช้กฎกับฟีด คุณต้องเชื่อมโยงกฎนั้นเข้ากับฟีด เรียก HTTP POST ไปที่:

https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_ID}/rules?attribute={ATTRIBUTE}&amp;rule_type={RULE_TYPE}&amp;params={PARAMS}

ตัวอย่างเช่น:

curl -i -X POST 
 -d "attribute=google_product_category" 
 -d "rule_type=mapping_rule" 
 -d "params=%7B'map_from'%3A%20'gcategory'%7D" 
 -d "access_token={ACCESS_TOKEN}" 
 "https://graph.facebook.com/<VERSION>/{PRODUCT_FEED_ID}/rules" 
 // sample response
 
 "id": "{RULE_ID}"

คุณควรจัดรูปแบบ params ดังนี้:

Rule Type Format ตัวอย่าง Notes

กฎการแมป

"map_from": <string>

"map_from": "gavailability"

กฎการแมปค่า

<string> : <string>

"InStock": "in stock"

สำหรับกฎการแมปค่า จำนวนการแมปได้รับการจำกัดไว้ที่ 10 และความยาวของสตริงคือ 20

กฎตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของตัวอักษร

"type": one of : "capitalize_first", "capitalize_all", "to_upper", "to_lower"

"type": "capitalize_first"

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูข้อมูลอ้างอิง API กฎของฟีดสินค้า

รับกฎปัจจุบัน

หากต้องใส่กฎทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับฟีด ให้ทำการเรียก HTTP GET ไปที่:

https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_ID}/rules

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูข้อมูลอ้างอิง API กฎของฟีดสินค้า

อัพเดตและลบกฎ

หากต้องการเปลี่ยนกฎที่เชื่อมโยงกับฟีด ให้ทำการเรียก HTTP POST เพื่ออัพเดตพารามิเตอร์ใดๆ และเรียก HTTP DELETE เพื่อลบ คุณสามารถอัพเดตพารามิเตอร์ได้เท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยน attribute หรือ rule_type คุณจะต้องลบและสร้างกฎดังกล่าวใหม่

https://graph.facebook.com/{API_VERSION}/{PRODUCT_FEED_RULE_ID}?params={PARAMS}

หากต้องการข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ API กฎของฟีดสินค้า, ข้อมูลอ้างอิง

ถัดไป: รวบรวมสัญญาณกลุ่มเป้าหมายและสร้างกลุ่มเป้าหมายสินค้า

สร้างกลุ่มเป้าหมายสินค้า