SDK Facebook dành cho JavaScript

Một nhóm gồm nhiều chức năng phía máy khách để thêm lệnh gọi Plugin xã hội, Đăng nhập Facebook và API Đồ thị.

Bắt đầu nhanh
Tìm hiểu cách sử dụng SDK JavaScript.

Tài liệu tham khảo
Danh sách tất cả các phương thức SDK.

Hướng dẫn

Ví dụ

Xem ví dụ của chúng tôi về cách sử dụng SDK: Kích hoạt hộp thoại chia sẻ, Đăng nhập Facebook và gọi API Đồ thị.

Thiết lập nâng cao

Tìm hiểu về cách tùy chỉnh tùy chọn của SDK Facebook dành cho JavaScript.


Khung

AngularJS

Trình bày cách tích hợp SDK Facebook dành cho JavaScript trong ứng dụng AngularJS của bạn.

jQuery

Kết hợp SDK Facebook dành cho JavaScript vào ứng dụng web dựa trên jQuery của bạn.

RequireJS

Kết hợp SDK Facebook dành cho JavaScript với các mô-đun JavaScript khác sử dụng RequireJS.


Kết thúc hỗ trợ SHA-1

Cơ chế hash SHA-1 sắp kết thúc. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2015, bạn có thể thấy rằng kết nối SHA-1 với Facebook không còn được chấp nhận nữa. Bạn phải đảm bảo rằng các ứng dụng và trang web kết nối với Facebook có thể hỗ trợ kết nối SHA-2 an toàn hơn.

Đọc bài viết trên blog của chúng tôi: Cập nhật về chuyển tiếp sang SHA-2: Chuyển sang tiêu chuẩn an toàn hơn cho chứng chỉ được ký