Bắt đầu với Facebook SDK dành cho iOS

Facebook SDK dành cho iOS là cách dễ nhất để tích hợp ứng dụng iOS với Facebook. Cách này cho phép:

Bạn có hai cách thiết lập ứng dụng để sử dụng Facebook SDK. Nếu bạn chưa đăng ký ứng dụng của mình với Facebook, tùy chọn đơn giản và nhanh nhất là sử dụng công cụ Bắt đầu nhanh. Cách thay thế là bỏ qua Bắt đầu nhanh và sử dụng các hướng dẫn thủ công bên dưới.

Bắt đầu nhanh dành cho iOS

Bước 1: Cấu hình Cài đặt ứng dụng Facebook dành cho iOS

 1. Mở Bảng điều khiển ứng dụng Facebook bằng cách nhấp vào nút bên dưới và chọn ứng dụng.
 2. Mở Bảng điều khiển ứng dụng Facebook

 3. Chọn Cài đặt từ ngăn điều hướng bên trái.
 4. Nhấp vào Thêm nền tảng ở cuối trang và chọn iOS.
 5. Tìm số nhận dạng gói của bạn trong Xcode và sao chép vào bộ nhớ tạm.
 6. Quay lại Bảng điều khiển ứng dụng và dán số nhận dạng gói vào trường ID gói.
 7. Bật Đăng nhập một lần.
 8. Nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối cửa sổ Bảng điều khiển ứng dụng.

Để luôn liên kết với phiên bản mới nhất, hãy liên kết với Facebook iOS SDK bằng CocoaPods.

 1. Điều hướng đến thư mục dự án trong cửa sổ thiết bị đầu cuối.
 2. Đảm bảo bạn đã cài đặt gem (bộ quản lý môi trường đồ họa) CocoaPods trên máy trước khi cài đặt bất kỳ pod Đăng nhập Facebook nào.
  $ sudo gem install cocoapods
  $ pod init
  Thao tác này sẽ tạo ra một file có tên Podfile trong thư mục gốc của dự án.

 3. Thêm phần sau vào Podfile của bạn:
  pod 'FBSDKLoginKit'
 4. Chạy lệnh sau trong thư mục gốc của dự án từ cửa sổ thiết bị đầu cuối:
  $ pod install

Bước 3: Cấu hình Info.plist

 1. Trong Xcode, hãy nhấp chuột phải vào file Info.plist của dự án và chọn Mở dưới dạng -> Mã nguồn.
 2. Chèn đoạn mã XML sau vào phần nội dung file ngay trước thành phần </dict> cuối cùng.

 3. <key>CFBundleURLTypes</key>
  <array>
   <dict>
    <key>CFBundleURLSchemes</key>
    <array>
     <string>fb{your-app-id}</string>
    </array>
   </dict>
  </array>
  <key>FacebookAppID</key>
  <string>{your-app-id}</string>
  <key>FacebookDisplayName</key>
  <string>{your-app-name}</string>
  <key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
  <array>
   <string>fbapi</string>
   <string>fb-messenger-share-api</string>
   <string>fbauth2</string>
   <string>fbshareextension</string>
  </array>
 4. Thay thế {your-app-id}{your-app-name} bằng ID của ứng dụng và tên hiển thị trên Bảng điều khiển ứng dụng Facebook.

Bước 4: Kết nối đối tượng ủy quyền của ứng dụng

Để hậu xử lý kết quả từ các hành động yêu cầu bạn chuyển đổi sang ứng dụng Facebook gốc hoặc Safari, chẳng hạn như Đăng nhập Facebook hoặc Hộp thoại Facebook, bạn cần kết nối lớp AppDelegate với đối tượng FBSDKApplicationDelegate. Để thực hiện điều này, hãy thêm mã sau vào file AppDelegate.m.

// AppDelegate.m
#import <FBSDKCoreKit/FBSDKCoreKit.h>

- (BOOL)application:(UIApplication *)application 
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
 
 [[FBSDKApplicationDelegate sharedInstance] application:application
  didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];
 // Add any custom logic here.
 return YES;
}

- (BOOL)application:(UIApplication *)application 
      openURL:(NSURL *)url 
      options:(NSDictionary<UIApplicationOpenURLOptionsKey,id> *)options {

 BOOL handled = [[FBSDKApplicationDelegate sharedInstance] application:application
  openURL:url
  sourceApplication:options[UIApplicationOpenURLOptionsSourceApplicationKey]
  annotation:options[UIApplicationOpenURLOptionsAnnotationKey]
 ];
 // Add any custom logic here.
 return handled;
}

Lưu ý: Trong quá trình triển khai mẫu -application:openURL:sourceApplication:annotation: ở trên, cần phải có lệnh gọi đến FBSDKApplicationDelegate sao cho liên kết sâu bị hoãn có thể hoạt động đúng cách.

Bước 5: Thêm sự kiện trong ứng dụng

Sau khi cài đặt và cấu hình SDK, cách dễ nhất để kiểm tra SDK là thêm Sự kiện trong ứng dụng vào ứng dụng của bạn. Sự kiện trong ứng dụng giúp bạn hiểu cách mọi người đang dùng ứng dụng của bạn. Việc này được thực hiện bằng cách ghi nhật ký sự kiện qua một trong 14 sự kiện được xác định trước như đã thêm vào giỏ hàng trong một ứng dụng thương mại hoặc cấp độ đã đạt được trong một trò chơi. Bạn thậm chí có thể xác định các sự kiện tùy chỉnh của riêng mình.

Ghi lại lượt kích hoạt ứng dụng

Để xem số người đang sử dụng ứng dụng của bạn, hãy ghi lại lượt kích hoạt ứng dụng bằng cách thêm mã sau vào file AppDelegate.m của bạn.

// AppDelegate.m
#import <FBSDKCoreKit/FBSDKCoreKit.h>
- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application {
 [FBSDKAppEvents activateApp];
}

Cách xác minh việc ghi:

 1. Biên soạn và chạy ứng dụng.
 2. Đi tới Bảng điều khiển Phân tích trên Facebook và chọn ứng dụng của bạn.
 3. Mở công cụ Phân tích trên Facebook

 4. Từ menu bên trái, chọn Hoạt động -> Sự kiện.

Sẽ mất một chút thời gian trước khi các lượt kích hoạt của bạn hiển thị trên bảng điều khiển sự kiện. Nếu bạn không nhìn thấy bất cứ nội dung gì, hãy đợi một phút và làm mới trang.

Khi bạn sử dụng Facebook SDK, một số sự kiện trong ứng dụng của bạn sẽ tự động được ghi và thu thập cho Phân tích trên Facebook trừ khi bạn đã vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động. Để biết chi tiết về loại thông tin được thu thập và cách vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động, hãy xem Ghi tự động sự kiện trong ứng dụng.

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu cách triển khai Sự kiện trong ứng dụng và các sản phẩm khác của Facebook cho ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào một trong các nút bên dưới.

Chia sẻ trong iOSThêm Đăng nhập FacebookThêm sự kiện trong ứng dụngSử dụng API Đồ thị
Cấu hình nâng cao