Các ngôn ngữ được Facebook hỗ trợ

Ngôn ngữ trên Facebook sử dụng định dạng ll_CC, trong đó ll là mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái và CC là mã quốc gia gồm hai chữ cái. Chẳng hạn en_US là tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ISOmã quốc gia

Có hai ngoại lệ không tuân thủ chuẩn ISO là: ar_ARes_LA. Chúng tôi sử dụng những ngoại lệ này để biểu thị các ngôn ngữ bao trùm dành cho tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Đối với tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi hỗ trợ một vài cách bản địa hóa riêng.

Bạn có thể xác định ngôn ngữ của một người dùng ứng dụng thông qua trường locale của đối tượng API Đồ thị của người dùng.

Bản địa hóa bằng plugin Xã hội và SDK JavaScript

Một trong những cách cơ bản nhất để tích hợp trang web hoặc ứng dụng với Facebook là thêm Plugin Xã hội. Plugin này bao gồm nút Thích, Đề xuất và các nút khác cho phép mọi người dễ dàng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Khi bạn thực hiện việc này, Facebook có thể tự động dịch văn bản cho plugin bằng ngôn ngữ địa phương thông qua SDK JavaScript của Facebook. SDK khả dụng ở tất cả ngôn ngữ được Facebook hỗ trợ.

Để tận dụng bản dịch plugin xã hội tự động, bạn cần thay đổi ngôn ngữ của SDK sao cho phù hợp với ngôn ngữ của trang web. Cụ thể, bạn cần thay đổi en_US thành một mã ngôn ngữ được hỗ trợ khi tải nguồn của SDK.

Ví dụ: nếu ứng dụng hoặc trang web của bạn bằng tiếng Tây Ban Nha, việc sử dụng mã sau để tải SDK sẽ khiến cho tất cả các plugin xã hội hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha.

(function(d){
  var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true;
  js.src = "https://connect.facebook.net/es_LA/all.js";
  d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js);
}(document));

Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng với các plugin và nút được tích hợp trực tiếp với trang web của bạn. Hộp thoại như hộp thoại Đăng nhập hiển thị bằng ngôn ngữ mà người đó đã chọn làm ngôn ngữ bản địa trên Facebook, ngay cả khi ngôn ngữ đó khác với ngôn ngữ bạn chọn.

Trung tâm ứng dụng và bản địa hóa

Nếu ứng dụng của bạn là trò chơi, bạn có thể làm cho ứng dụng xuất hiện trong Trung tâm ứng dụng của Facebook. Để bản địa hóa trang Trung tâm ứng dụng của Facebook, vui lòng đọc phần Bản địa hóa trang Trung tâm ứng dụng trong hướng dẫn Trò chơi > Trung tâm ứng dụng.