API Đồ thị

Cách chính giúp ứng dụng đọc và ghi vào đồ thị xã hội của Facebook. API Đồ thị có nhiều phiên bản, đọc về nội dung thay đổi và cách nâng cấp từ phiên bản cũ hơn.

Tổng quan

Tìm hiểu cách cấu trúc API Đồ thị, cách hoạt động của tính năng lập phiên bản và chức năng của mã truy cập.

Sử dụng API Đồ thị

Tìm hiểu cách đăng và truy xuất dữ liệu từ Facebook bằng API Đồ thị.

Tài liệu tham khảo về API

Xem thông tin chi tiết đầy đủ về tất cả các nút, cạnh và trường trong phiên bản mới nhất của API Đồ thị.

API Đồ thị và SDK

Tìm hiểu cách sử dụng SDK cho iOS, Android, JavaScript, PHP với API Đồ thị. SDK bên thứ ba cũng khả dụng.

Luôn cập nhật

Phiên bản hiện tại, mới nhất của API Đồ thị là v2.11. Vui lòng đọc Nhật ký thay đổibài viết trên blog để luôn cập nhật.

Để trải nghiệm không bị gián đoạn đối với người dùng ứng dụng của bạn, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên nâng cấp ứng dụng lên phiên bản hiện tại mới nhất trong thời gian sớm nhất.


Phiên bản và lượt chuyển

Cập nhật mã của bạn để gọi phiên bản API cụ thể nhằm có hai năm ổn định cho API Lõi. Sử dụng tính năng chuyển để thay đổi hành vi của một phiên bản API cũ.

Nhật ký thay đổi

Xem những thay đổi trong các API và SDK của Facebook.

Hướng dẫn nâng cấp

Thông tin chi tiết về cách nâng cấp từ các phiên bản cũ hơn.

Đọc thêm

Các trường hợp chung về ứng dụng

Vì API Đồ thị có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau nên chúng tôi đã cung cấp danh sách các trường hợp phổ biến cho ứng dụng trong tài liệu này để giúp bạn xác định tài liệu tham khảo mà bạn cần xây dựng giải pháp cho API Đồ thị đó.

Hướng dẫn nâng cao

Sau khi nắm được thông tin cơ bản về API Đồ thị, bạn có thể muốn tìm hiểu thêm. Chúng tôi có hướng dẫn về các chủ đề nâng cao như Tạo nhiều yêu cầu API, Cập nhật thời gian thực và Bảo mật lệnh gọi API trong phần Hướng dẫn nâng cao của chúng tôi.

API khác

API Đồ thị được kết nối với một số API Facebook khác như API Nguồn cấp công khai và API Thông tin chi tiết từ khóa. Bạn có thể đọc hướng dẫn của chúng tôi về các API nêu trên trong phần này.