Tài liệu tham khảo về quyền - Đăng nhập Facebook

Mỗi quyền đều có một loạt yêu cầu và cách sử dụng riêng tuân thủ Chính sách về nền tảng của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư của chính bạn. Tất cả các quyền, ngoại trừ Các trường mặc định trên Trang cá nhân công khai, đều yêu cầu bạn bật Đăng nhập FacebookĐăng nhập OAuth ứng dụng cho ứng dụng để cho phép Người dùng hoặc Trang cấp cho ứng dụng những quyền này.

Nền tảng Instagram

API Video trực tiếp

Nền tảng Messenger

Trang và tài sản doanh nghiệp

Dữ liệu người dùng

Nền tảng WhatsApp

Nền tảng Instagram

instagram_basic

Cung cấp khả năng đọc các tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Xem siêu dữ liệu cơ bản về tài khoản Instagram Business.

instagram_content_publish

Requires App Review.

Grants the ability to create organic feed photo and video posts on behalf of a business user. This permission is used with the Content Publishing API and is in closed beta with Facebook Marketing Partners and Instagram Partners only. We are not accepting new applicants at this time.

Allowed Usage

Managing organic content creation process for Instagram (i.e. post photos, videos to main feed) on behalf of a business

Disallowed Usage

Using the API for promotional purposes

Any actions that do not comply with Instagram's community standards

Using the API to publish static, animated, or looping images

instagram_manage_comments

Cung cấp khả năng đọc các tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Đọc, cập nhật, xóa bình luận của tài khoản Instagram Business.

Đọc các đối tượng phương tiện, chẳng hạn như tin, của tài khoản Instagram Business.

instagram_manage_insights

Cung cấp khả năng đọc các thông tin chi tiết của tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Xem siêu dữ liệu về tài khoản Instagram Business.

Xem thông tin chi tiết về dữ liệu của tài khoản Instagram Business.

Xem thông tin chi tiết về tin của tài khoản Instagram Business.

API Video trực tiếp

publish_video

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cấp cho ứng dụng quyền đăng video trực tiếp lên dòng thời gian của Người dùng ứng dụng.

Cách sử dụng được phép

Phát video trực tiếp lên dòng thời gian của Người dùng.

Cách sử dụng không được phép

Phát trực tiếp quảng cáo hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm chính sách nội dung của Facebook.

Nền tảng Messenger

pages_messaging (API Gửi/Nhận)

Thông số này cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn thông qua một Trang Facebook. Bạn không thể sử dụng quyền này để gửi nội dung khuyến mại hoặc quảng cáo. Các cuộc trò chuyện thông qua API này chỉ có thể bắt đầu khi ai đó chỉ ra—thông qua một plugin Messenger hoặc nhắn tin trực tiếp cho bạn—rằng họ muốn nhận tin nhắn từ bạn.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tạo trải nghiệm tương tác do người dùng bắt đầu

Xác nhận đặt trước, mua hàng, đơn đặt hàng, v.v.

Gửi tin nhắn hỗ trợ khách hàng

Bán thêm hoặc bán chéo các sản phẩm hoặc dịch vụ

Gửi quảng cáo về thương hiệu, bản tin, thông báo hoặc spam

Nhắn tin cho mọi người mà không cần sự đồng ý của họ

pages_messaging_subscriptions

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cho phép ứng dụng gửi tin nhắn bằng Trang Facebook vào bất cứ lúc nào sau lần tương tác đầu tiên của người dùng. Ứng dụng của bạn chỉ có thể gửi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại thông qua tin nhắn được tài trợ hoặc trong vòng 24 giờ người dùng tương tác.

Cách sử dụng được phép

Gửi thông báo đăng ký cho một người trên Messenger.

Trang và tài sản doanh nghiệp

ads_management

Cung cấp cả khả năng đọc và quản lý quảng cáo đối với tài khoản quảng cáo mà bạn sở hữu hoặc đã được chủ sở hữu của các tài khoản quảng cáo đó cấp quyền truy cập thông qua quyền này.

Theo mặc định, ứng dụng của bạn chỉ có thể truy cập các tài khoản quảng cáo thuộc quyền sở hữu của quản trị viên ứng dụng khi ở chế độ nhà phát triển.

Sử dụng


Cách sử dụng được phép

Tạo các chiến dịch, quản lý quảng cáo và tìm nạp số liệu theo kế hoạch.

Tạo các công cụ quản lý quảng cáo cung cấp giải pháp mới và giá trị khác biệt cho nhà quảng cáo.

Cách sử dụng không được phép

Doanh nghiệp không được cố gắng thiết kế đối chiếu cách công cụ phân phối của Facebook hoạt động.

Doanh nghiệp không được cố gắng tạo quá nhiều quảng cáo giống nhau để tăng cơ hội phân phối quảng cáo.

ads_read

Cấp quyền truy cập vào API Thông tin chi tiết về quảng cáo để lấy thông tin về báo cáo quảng cáo đối với các tài khoản quảng cáo mà bạn sở hữu hoặc đã được chủ sở hữu của các tài khoản quảng cáo khác cấp quyền thông qua thông qua quyền này.

Quyền này không cho phép bạn cập nhật giao dịch mua hàng, cập nhật hoặc nói cách khác là sửa đổi quảng cáo.

Sử dụng


Cách sử dụng được phép

Cấp quyền truy cập API cho dữ liệu hiệu quả quảng cáo của bạn để sử dụng trong bảng điều khiển tùy chỉnh và bản phân tích dữ liệu.

Cách sử dụng không được phép

Doanh nghiệp không được tìm cách nhận dạng cá nhân và nhắm mục tiêu họ bằng các quảng cáo cụ thể.

Doanh nghiệp không được chia sẻ đối tượng trên sản phẩm do các doanh nghiệp khác sở hữu.

Doanh nghiệp không được chia sẻ thông tin chi tiết trên sản phẩm do các doanh nghiệp khác sở hữu.

business_management

Đọc và ghi bằng API Quản lý doanh nghiệp

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Quản lý tài sản doanh nghiệp, chẳng hạn như tài khoản quảng cáo. Xác nhận tài khoản quảng cáo.

Chỉ thực hiện quản trị và quản lý chung đối với trang.

leads_retrieval

Requires App Review.

Grants your app permission to retrieve all information captured by a lead. Also requires the manage_pages permission.

Allowed Usage

Leads are generally submitted by users in response to specific kinds of CTA (Sign ups, Get Quotes, etc.) shown on the ad. The information within the lead is used to reach out to the users to follow up on those CTA. For example, a dealer reaches out to a potential customer (lead) with quotes for a car.

By advertiser authorized CRM platforms to pull the lead data on behalf of the advertisers. The advertisers then use the lead information to reach out to the user.

manage_pages

Cho phép ứng dụng của bạn truy xuất Mã truy cập Trang cho các Trang và ứng dụng mà người đó quản trị.

Ứng dụng cần cả manage_pagespublish_pages để có thể đăng với tư cách Trang.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó. Bạn có thể cấp quyền này thay mặt những người được liệt kê trong phần Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng của mình mà không cần Facebook xét duyệt.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi. Ví dụ: nếu Công cụ quản lý Trang của bạn có hệ thống xác thực riêng, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp thông tin đăng nhập hoạt động (chẳng hạn như tên người dùng/mật khẩu) để đội ngũ xét duyệt của chúng tôi dùng công cụ của bạn và thử nghiệm chức năng này.

Cách dùng phổ biến

Đăng nội dung lên Trang thuộc sở hữu của những người dùng ứng dụng của bạn. Đăng cũng yêu cầu quyền publish_pages.

Giúp mọi người quản lý các bài viết, bình luận và lượt thích được đăng lên Trang của họ.

pages_manage_cta

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cho phép ứng dụng thực hiện hoạt động POSTDELETE trên các điểm cuối dùng để quản lý các nút kêu gọi hành động của một Trang.

Cách sử dụng được phép

Cấp quyền truy cập API để quản lý các nút kêu gọi hành động trên Trang mà bạn quản lý

pages_manage_instant_articles

Cho phép ứng dụng của bạn quản lý Bài viết tức thời thay mặt Trang Facebook do những người dùng ứng dụng của bạn quản trị.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó. Bạn có thể cấp quyền này thay mặt những người được liệt kê trong phần Vai trò của bảng điều khiển ứng dụng của mình mà không cần Facebook xét duyệt.

Nếu bạn muốn sử dụng Plugin Bài viết tức thời dành cho Wordpress (hoặc công cụ tương tự) để đăng bài viết trên blog như Bài viết tức thời, bạn không cần gửi để xét duyệt miễn là tất cả những người mà bạn muốn đăng cho đều được liệt kê trong phần Vai trò của bảng điều khiển ứng dụng.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn có hệ thống xác thực riêng, vui lòng cung cấp thông tin đăng nhập hoạt động (chẳng hạn như tên người dùng/mật khẩu) để đội ngũ xét duyệt của chúng tôi dùng công cụ của bạn và thử nghiệm tính năng này.

Cách dùng phổ biến

Tạo và cập nhật Bài viết tức thời cho Trang do những người dùng ứng dụng của bạn sở hữu.

pages_show_list

Cấp quyền truy cập để hiển thị danh sách Trang mà bạn quản lý.

Cách dùng phổ biến

Cấp quyền truy cập API cho tài khoản của bạn để hiển thị danh sách Trang mà bạn quản lý

publish_pages

Khi bạn có cả quyền manage_pages, hãy tạo cho ứng dụng của mình khả năng đăng, bình luận và thích như bất kỳ Trang nào mà người dùng ứng dụng của bạn quản lý.

Ứng dụng cần cả manage_pagespublish_pages để có thể đăng với tư cách Trang.

Với quyền này, bạn không thể đăng với tư cách một tài khoản cá nhân riêng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Khi yêu cầu quyền này qua Xét duyệt ứng dụng, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi.

Cách dùng phổ biến

Cho phép mọi người đăng rõ nội dung từ ứng dụng của bạn lên bất kỳ Trang Facebook nào họ quản lý từ trong một trình biên soạn tùy chỉnh.

Thích và bình luận thuận lợi thay mặt Trang mà một người quản lý.

Tự động đăng tin mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.

Điền sẵn thông số tin nhắn của bài viết bằng nội dung mà một người không tạo, ngay cả khi người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ.

read_insights

Cấp quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu Thông tin chi tiết về Trang, ứng dụng và miền web mà người đó sở hữu.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tích hợp thông tin chi tiết về ứng dụng, trang hoặc miền của Facebook vào công cụ phân tích của chính bạn.

Chuyển hoặc bán dữ liệu thông tin chi tiết cho bên thứ ba.

Cung cấp mọi hoạt động sử dụng thông tin chi tiết không hiển thị.

read_page_mailboxes

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cấp cho ứng dụng quyền đọc từ Hộp thư trên Trang của các Trang do một người quản lý. Quyền này thường được dùng cùng với quyền manage_pages.

Cách sử dụng được phép

Cho phép ai đó quản lý hộp thư trên Trang của họ thông qua ứng dụng của bạn.

Cách sử dụng không được phép

Quyền này không cho phép ứng dụng của bạn đọc hộp thư của chủ sở hữu trang. Quyền này chỉ áp dụng cho hộp thư của trang.

Dữ liệu người dùng

Trường mặc định

Các trường mặc định là một nhóm nhỏ gồm các phần trong trang cá nhân công khai của một người. Các trường này là những thuộc tính sau trên đối tượng Người dùng:

  • id
  • first_name
  • last_name
  • middle_name
  • name
  • name_format
  • picture
  • short_name

Trên web, trường mặc định được bao gồm trong mọi yêu cầu và bạn không cần khai báo các trường này, mặc dù cách làm tốt nhất là khai báo chúng với public_profile. Trên iOS và Android, bạn phải yêu cầu theo cách thủ công các trường này bằng public_profile, như một phần trong luồng đăng nhập của mình.

Trường id là ID người dùng trong ứng dụng.

Xét duyệt

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng các trường này mà không cần Facebook xét duyệt.

email

Cấp quyền truy cập vào địa chỉ email chính của người đó qua thuộc tính email trên đối tượng user.

Không spam người dùng. Việc sử dụng email của bạn phải tuân thủ cả chính sách của FacebookĐạo luật CAN-SPAM.

Lưu ý, ngay cả khi bạn yêu cầu quyền email, chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được địa chỉ email. Ví dụ: nếu ai đó đăng ký Facebook bằng số điện thoại thay vì địa chỉ email, trường email có thể trống.

Xét duyệt

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng quyền này mà không cần Facebook xét duyệt.

groups_access_member_info

Giúp ứng dụng của bạn có thể đưa thông tin thành viên nhóm hiển thị công khai vào trong phản hồi API. Chỉ có thể đưa vào các trường User mặc định dành cho những thành viên nhóm đã chọn chia sẻ thông tin với ứng dụng nhóm.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Khi yêu cầu quyền này qua Xét duyệt ứng dụng, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi.

Cách dùng phổ biến

Cho phép các ứng dụng nhận nội dung được đăng trong nhóm của chúng bằng chi tiết người dùng

Giúp quản trị viên lấy thông tin chi tiết tổng hợp về hoạt động diễn ra trong nhóm của họ

Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều doanh nghiệp mà bạn quản lý

Chuyển hoặc bán dữ liệu thu thập được qua bên thứ ba

Tạo hoặc bổ sung trang cá nhân người dùng

Nhắm mục tiêu lại theo hành vi

Ánh xạ tương tác người dùng trên các Nhóm

publish_to_groups

Giúp ứng dụng đăng nội dung lên nhóm thay mặt cho người dùng đã cấp cho ứng dụng quyền này.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Khi yêu cầu quyền này qua Xét duyệt ứng dụng, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi.

Cách dùng phổ biến

Cho phép mọi người đăng nội dung từ ứng dụng lên nhóm Facebook của họ.

Giúp mọi người quản lý nội dung được đăng lên nhóm của họ.

Tự động đăng nội dung mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.

user_age_range

Cấp quyền truy cập vào độ tuổi của một người.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Ứng dụng của bạn bao gồm nội dung phải giới hạn độ tuổi theo pháp luật, ví dụ như đánh bạc, chơi game hoặc đồ uống có cồn.

Ứng dụng của bạn chứa nội dung không phù hợp với đối tượng chung trên Facebook, chẳng hạn như hẹn hò, nội dung người lớn, phản cảm hoặc bạo lực.

Ứng dụng của bạn chứa nội dung dành cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

Không có tác động rõ rệt đến trải nghiệm người dùng dựa trên độ đuổi của một người nào đó.

user_birthday

Truy cập vào ngày và tháng sinh của một người. Thông tin này có thể bao gồm năm sinh của người đó hoặc không, tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của họ và mã truy cập đang được dùng để truy vấn trường này.

Xin lưu ý rằng hầu hết các loại hình tích hợp đều chỉ cần age_range.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng nêu rõ lý do age_range không đủ cho trường hợp sử dụng của bạn.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung phù hợp độ tuổi cho mọi người dựa trên thông tin về ngày sinh của họ.

Cung cấp nội dung phù hợp độ tuổi cho bất kỳ trường hợp nào không đủ tuổi.

Xác định khi một người nói rằng họ dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi hoặc trên 21 tuổi. Thay vào đó, vui lòng sử dụng age_range.

user_events

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cấp cho ứng dụng quyền truy cập chỉ đọc vào Sự kiện mà một người là người tổ chức hoặc là người đã trả lời. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Cách sử dụng được phép

Giảm xung đột về chế độ hiển thị của thông tin lịch và sự kiện, ví dụ: ứng dụng của thiết bị, ứng dụng trình lên kế hoạch, ứng dụng hòa nhạc, v.v.

Cách sử dụng không được phép

Tạo sự kiện.

Trả lời sự kiện bằng ứng dụng của bạn.

user_friends

Cấp quyền truy cập vào danh sách những bạn bè cũng dùng ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm những người bạn này trên cạnh bạn bè của đối tượng người dùng. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Để một người hiển thị trong danh sách bạn bè của một người, cả hai người đều phải quyết định chia sẻ danh sách bạn bè của họ với ứng dụng của bạn và không vô hiệu hóa quyền đó trong khi đăng nhập. Đồng thời, cả hai người đều phải được yêu cầu user_friends trong quá trình đăng nhập.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Cách dùng phổ biến

Sử dụng danh sách bạn bè để tạo trải nghiệm xã hội trong ứng dụng của bạn.

user_gender

Cấp quyền truy cập vào giới tính của một người.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Ứng dụng của bạn cần có thông tin về giới tính để hiển thị chính xác các đại từ ở một số ngôn ngữ cụ thể, ví dụ như khi một bot nhắn tin cho người dùng.

Ứng dụng của bạn được cá nhân hóa dựa trên giới tính, ví dụ như trong mua sắm hoặc thời trang.

Bạn muốn hiển thị giới tính của người dùng với những người khác, ví dụ như trong hẹn hò.

Không có tác động rõ rệt đến trải nghiệm người dùng dựa trên giới tính.

Điền mẫu đăng ký hoặc hồ sơ của người dùng mà không phải sử dụng thông tin để tăng cường trải nghiệm người dùng.

user_hometown

Cấp quyền truy cập vào vị trí quê quán của một người thông qua trường hometown trên đối tượng Người dùng. Trường này do người dùng đặt trên Trang cá nhân.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên nơi họ đã sống hoặc trưởng thành.

Giúp mọi người kết nối với những người khác cùng quê.

user_likes

Cấp quyền truy cập vào danh sách tất cả các Trang Facebook và đối tượng trong Open Graph mà một người đã thích. Danh sách này có sẵn qua cạnh lượt thích trên đối tượng Người dùng. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải [xét duyệt] cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Tạo trải nghiệm được cá nhân hóa bằng cách hiển thị nội dung liên quan đến các hoạt động của một người.

Cho phép kết nối rõ ràng với những người dùng khác bằng sở thích chung.

Kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng của bạn hoặc nội dung nào đó trong ứng dụng dựa vào việc ai đó có thích một trang hay không.

Cấp quyền truy cập vào URL trang cá nhân Facebook cho người dùng khác của ứng dụng.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Giúp người dùng truy cập vào trang cá nhân Facebook của một người khác dùng ứng dụng cho mục đích riêng, như hẹn hò hoặc đăng kê tại địa phương chẳng hạn.

Tìm cách xác định ID người dùng chính tắc hoặc tên người dùng Facebook của ai đó theo lập trình.

user_location

Cấp quyền truy cập vào thành phố hiện tại của một người thông qua trường location trên đối tượng Người dùng. Thành phố hiện tại do một người đặt trên Trang cá nhân của họ.

Thành phố hiện tại không nhất thiết phải giống với quê quán của người đó.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên thành phố hiện tại của họ.

Hiển thị nội dung liên quan đến thành phố của họ.

Giúp mọi người kết nối với những người khác trong cùng thành phố.

user_photos

Cấp quyền truy cập vào ảnh mà một người đã tải lên hoặc đã được gắn thẻ. Quyền này có sẵn qua cạnh ảnh trên đối tượng Người dùng. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị ảnh của một người trên khung ảnh kỹ thuật số.

Giúp mọi người xuất ảnh để in. Chỉ cung cấp dịch vụ này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của một người.

Truy cập vào ảnh để dùng theo cách nâng cao rõ ràng trải nghiệm trong ứng dụng (ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa ảnh, nhóm ảnh, bản trình chiếu và ghép mặt vào ảnh của người nổi tiếng).

Truy cập vào ảnh đại diện trước đó của một người.

Tạo album thay mặt người dùng.

user_posts

Cấp quyền truy cập vào các bài viết trên Dòng thời gian của một người. Bao gồm các bài viết của chính họ, bài viết họ được gắn thẻ và bài viết người khác tạo trên Dòng thời gian của họ. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung sáng tạo từ bài viết trên Dòng thời gian.

Mang lại giá trị cho người dùng bằng cách phân tích rõ nội dung của các bài viết trên Dòng thời gian của họ.

Sử dụng dữ liệu này nhưng không hiển thị như phân tích ý kiến hoặc bảo vệ chống lại bot spam.

user_tagged_places

Cấp quyền truy cập vào Địa điểm mà một người đã được gắn thẻ trong ảnh, video, trạng thái và liên kết. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung phù hợp dựa trên các địa điểm mà một người đã đến.

Giới thiệu địa điểm ghé thăm dựa trên các địa điểm mà một người đã được gắn thẻ trước đó.

Hiển thị cho ai đó lịch sử check in của họ trên bản đồ.

user_videos

Cấp quyền truy cập vào các video mà một người đã tải lên hoặc đã được gắn thẻ. Quyền này chỉ giới hạn ở một nhóm đối tác nhất định và việc sử dụng yêu cầu có sự phê duyệt trước của Facebook.

Xét duyệt

Việc yêu cầu quyền này đòi hỏi bạn phải gửi ứng dụng của mình để được Xét duyệt đăng nhập.

Cách dùng phổ biến

Truy cập video để sử dụng theo cách nâng cao rõ ràng trải nghiệm trong ứng dụng: (ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa, nhóm ảnh, danh mục đầu tư, bản trình chiếu.)

Hiển thị video của một người trên TV qua một đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc hiển thị video của họ trên một khung ảnh kỹ thuật số.

Nền tảng WhatsApp

whatsapp_business_management

Yêu cầu Xét duyệt ứng dụng.

Cung cấp tính năng đọc và/hoặc quản lý tài sản kinh doanh WhatsApp mà bạn sở hữu hoặc đã được các doanh nghiệp khác cấp quyền truy cập vào đó thông qua quyền này. Những tài sản kinh doanh này bao gồm tài khoản kinh doanh WhatsApp, số điện thoại và mẫu tin nhắn.

Cách sử dụng được phép

Hiển thị số liệu phân tích Tài khoản kinh doanh WhatsApp trong cổng dành cho khách hàng.

Quản lý mẫu tin nhắn cho Tài khoản kinh doanh WhatsApp.

Cách sử dụng không được phép

Chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp mà bạn quản lý

Bán dữ liệu

Chuyển thông tin chi tiết hoặc dữ liệu về khách hàng cho bên thứ ba không phải là chủ sở hữu doanh nghiệp