Tài liệu tham khảo về quyền - Đăng nhập Facebook

Mỗi quyền đều có nhóm yêu cầu và trường hợp sử dụng được đề xuất riêng. Tất cả các quyền này, trừ public_profile, theo mặc định, đều yêu cầu bạn bật Đăng nhập OAuth ứng dụng cho ứng dụng trên tab Đăng nhập Facebook của bảng điều khiển ứng dụng.

Các quyền cơ bản, (public_profile, user_friendsemail) không yêu cầu Xét duyệt, nhưng tất cả các quyền khác lại yêu cầu quy trình này.

Vui lòng xem chi tiết cho mỗi quyền để tìm hiểu thêm về cách sử dụng quyền đó trong ứng dụng của bạn. Hãy nhớ rằng tất cả hành vi sử dụng các quyền này đều phải tuân thủ Chính sách về nền tảng của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư của chính bạn.

Dữ liệu người dùng

Quyền đọc - Thuộc tính người dùng

Quyền đọc - Hoạt động người dùng

Quyền đọc - Nhóm và sự kiện người dùng

Quyền ghi

Trang và tài sản doanh nghiệp

Quyền đọc

Quyền ghi

Các quyền trên nền tảng Messenger

Các quyền trên nền tảng Instagram

Quyền bị hủy bỏ

Quyền cơ bản

Ba quyền sau được phê duyệt tự động và không yêu cầu phê duyệt qua Xét duyệt ứng dụng.

public_profile (Mặc định)

Cấp quyền truy cập vào tập hợp con gồm các mục thuộc trang cá nhân công khai của một người. Trang cá nhân công khai của một người nói đến các thuộc tính sau trên đối tượng người dùng theo mặc định:

 • id
 • cover
 • name
 • first_name
 • last_name
 • age_range
 • link
 • gender
 • locale
 • picture
 • timezone
 • updated_time
 • verified

Trên web, public_profile được bao hàm trong mọi yêu cầu và không bắt buộc mặc dù tốt nhất là nên công bố thuộc tính này. Trên iOS và Android, bạn phải yêu cầu thủ công thuộc tính này như một phần trong luồng đăng nhập của mình.

Bạn chỉ có thể truy cập gender & locale nếu:

 • Người đã truy vấn là người dùng ứng dụng.
 • Người đã truy vấn đang dùng ứng dụng và là bạn bè của người dùng ứng dụng.
 • Người đã truy vấn đang dùng ứng dụng, không phải là bạn bè của người dùng ứng dụng, nhưng ứng dụng bao gồm một mã truy cập ứng dụng hoặc đối số appsecret_proof với lệnh gọi.

Bạn chỉ có thể truy cập timezone & verified nếu:

 • Người đã truy vấn trùng với người thực hiện yêu cầu.

Xét duyệt

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng quyền này mà không cần Facebook xét duyệt.

user_friends

Cấp quyền truy cập vào danh sách bạn bè cũng dùng ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm những người bạn này trên cạnh bạn bè của đối tượng người dùng.

Để một người hiển thị trong danh sách bạn bè của một người, cả hai người đều phải quyết định chia sẻ danh sách bạn bè của họ với ứng dụng của bạn và không vô hiệu hóa quyền đó trong khi đăng nhập. Đồng thời, cả hai người bạn đều phải được yêu cầu user_friends trong quá trình đăng nhập.

Xét duyệt

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng quyền này mà không cần Facebook xét duyệt.

Cách dùng phổ biến

Sử dụng danh sách bạn bè để tạo trải nghiệm xã hội trong ứng dụng của bạn.

email

Cấp quyền truy cập vào địa chỉ email chính của người đó qua thuộc tính email trên đối tượng user.

Không spam người dùng. Việc sử dụng email của bạn phải tuân thủ cả chính sách của FacebookĐạo luật CAN-SPAM.

Lưu ý, ngay cả khi bạn yêu cầu quyền email, chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được địa chỉ email. Ví dụ: nếu ai đó đăng ký Facebook bằng số điện thoại thay vì địa chỉ email, trường email có thể trống.

Xét duyệt

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng quyền này mà không cần Facebook xét duyệt.

Thuộc tính trang cá nhân mở rộng

Các quyền sau yêu cầu phê duyệt trước khi được dùng trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm về việc gửi để Xét duyệt ứng dụng.

publish_actions

Cấp quyền truy cập để đăng Bài viết, hành động trong Open Graph và hoạt động khác thay mặt một người dùng ứng dụng của bạn.

Vì quyền này cho phép bạn đăng thay mặt người dùng, vui lòng đọc Chính sách về nền tảng để đảm bảo bạn hiểu cách sử dụng đúng quyền này.

Ứng dụng của bạn không cần yêu cầu quyền publish_actions để sử dụng Hộp thoại nguồn cấp, Hộp thoại yêu cầu hoặc Hộp thoại gửi

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Khi yêu cầu quyền này qua Xét duyệt ứng dụng, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi.

Cách dùng phổ biến

Cho phép mọi người đăng rõ nội dung từ ứng dụng của bạn lên Facebook từ trong một trình biên soạn tùy chỉnh.

Đăng thuận lợi tin đăng bằng Open Graph cho mọi người khi người dùng biết và có các quyền kiểm soát thích hợp.

Tự động đăng tin mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.

Đăng qua các hộp thoại hoặc plugin xã hội không yêu cầu quyền này. Không yêu cầu xét duyệt quyền này nếu bạn chỉ đang dùng hộp thoại Chia sẻ, Hộp thoại nguồn cấp, Hộp thoại tin nhắn, v.v. hoặc Plugin xã hội (ví dụ: nút Thích.)

Điền sẵn thông số tin nhắn người dùng của bài viết bằng nội dung mà một người không tạo, ngay cả khi người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ.

Kiểm soát truy cập vào một dịch vụ hoặc sản phẩm hay khích lệ chia sẻ với người dùng, nhóm hoặc dòng thời gian của sự kiện.

user_about_me

Cấp quyền truy cập vào mô tả cá nhân của một người (phần 'Giới thiệu bản thân' trên Trang cá nhân của họ) thông qua đối tượng.User.

Quyền này không cấp quyền truy cập vào dữ liệu trang cá nhân công khai của một người. Theo mặc định, tên, ảnh đại diện, ngôn ngữ, độ tuổi và giới tính của một người có trong quyền public_profile.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Nâng cao trang cá nhân của một người trong ứng dụng của bạn bằng cách hiển thị thông tin 'giới thiệu bản thân' từ Trang cá nhân Facebook của họ.

Xác định thông tin trang cá nhân cơ bản; nội dung này có trong public_profile và được tất cả những người đăng nhập ứng dụng của bạn cấp.

user_actions.books

Cấp quyền truy cập vào tất cả các hành động phổ biến của sách được đăng bởi bất kỳ ứng dụng nào mà người này dùng. Điều này bao gồm sách họ đã đọc, muốn đọc, đã xếp hạng hoặc đã trích dẫn.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên các sách họ đã đọc, muốn đọc, đã xếp hạng hoặc đã trích dẫn.

Giới thiệu sách để đọc dựa trên các sách họ đã đọc trước đó.

user_actions.fitness

Cấp quyền truy cập vào tất cả các hành động thể hình phổ biến trong Open Graph được đăng bởi bất kỳ ứng dụng nào mà người này dùng. Điều này bao gồm các hành động chạy, đi bộđạp xe.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên hoạt động thể hình của họ.

Hiển thị hoạt động thể hình tổng hợp của một người theo thời gian.

Hiển thị hoạt động thể hình của ai đó so với những người khác dùng ứng dụng của bạn.

Giúp mọi người đặt và đạt các mục tiêu thể hình cá nhân.

user_actions.music

Cấp quyền truy cập vào tất cả các hành động âm nhạc phổ biến trong Open Graph được đăng bởi bất kỳ ứng dụng nào mà người này dùng. Điều này bao gồm các bài hát họ đã nghedanh sách phát họ đã tạo.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Giới thiệu nhạc cho mọi người dựa trên những gì họ đã nghe trong quá khứ.

Kết nối mọi người bằng các buổi hòa nhạc/sự kiện và nội dung khác dựa trên những gì họ đã nghe.

Giúp mọi người biết các nghệ sỹ và album hàng đầu của họ.

user_actions.news

Cấp quyền truy cập vào tất cả các hành động tin tức phổ biến trong Open Graph được đăng bởi bất kỳ ứng dụng nào mà người này dùng. Điều này bao gồm các tin bài họ đã đọc hoặc các tin bài họ đã đăng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị sách, bài viết hoặc sự kiện liên quan để cung cấp rõ ràng trải nghiệm nội dung phù hợp hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên hoạt động tin tức của họ.

user_actions.video

Cấp quyền truy cập vào tất cả các hành động video phổ biến trong Open Graph được đăng bởi bất kỳ ứng dụng nào mà người này dùng. Điều này bao gồm các video họ đã xem, các video họ đã xếp hạngcác video họ muốn xem.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị các video, phim và chương trình truyền hình mà người này đã tương tác, cung cấp rõ ràng trải nghiệm nội dung phù hợp hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên các phim, chương trình truyền hình và video họ đã xem.

user_actions:{app_namespace}


Quyền này không được cung cấp nữa do Bộ sưu tập ứng dụng tùy chỉnh và Open Graph tùy chỉnh không được dùng nữa.


Cấp quyền truy cập vào tất cả hành động tùy chỉnh trong Open Graph của người đó trong ứng dụng cho trước.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên hành động của họ trong Open Graph do ứng dụng khác đăng.

user_birthday

Truy cập vào ngày và tháng sinh của một người. Thông tin này có thể bao gồm năm sinh của người đó hoặc không, tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của họ và mã truy cập đang được dùng để truy vấn trường này.

Xin lưu ý rằng hầu hết các tích hợp chỉ cần age_range. Đây là một phần của quyền public_profile.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng nêu rõ lý do age_range không đủ cho trường hợp sử dụng của bạn.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung phù hợp độ tuổi cho mọi người dựa trên thông tin về ngày sinh của họ.

Cung cấp nội dung phù hợp độ tuổi cho bất kỳ trường hợp nào không đủ tuổi.

Xác định khi một người nói rằng họ dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi hoặc trên 21 tuổi. Vui lòng sử dụng trường age_range được cung cấp như một phần của quyền public_profile mà không cần xét duyệt trước khi sử dụng.

user_education_history

Cấp quyền truy cập vào lịch sử học vấn của một người thông qua trường education trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị nội dung liên quan đến các cựu sinh viên.

Giúp mọi người kết nối với người khác có lịch sử học vấn giống với mình.

Tính thông số phân tích không hiển thị rõ trong ứng dụng.

user_events

Cấp quyền truy cập chỉ đọc vào Sự kiện mà một người đang tổ chức hoặc đã trả lời.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Giảm xung đột về chế độ hiển thị của thông tin lịch và sự kiện (ví dụ: ứng dụng của thiết bị, ứng dụng trình lên kế hoạch, ứng dụng hòa nhạc)

Không cho phép bạn tạo sự kiện. Với sự ra mắt của phiên bản 2.0, bạn không thể tạo sự kiện qua API Đồ thị.

Cho phép ai đó trả lời sự kiện bằng ứng dụng của bạn. Để có tính năng này, hãy yêu cầu quyền rsvp_event.

user_games_activity

Cấp quyền truy cập để đọc hoạt động trò chơi của một người (điểm, thành tích) trong mọi trò chơi mà người đó đã chơi.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp danh sách trực quan thành tích trong trò chơi hoặc cấp quyền truy cập chung vào API của trò chơi.

Mục đích phân tích không hiển thị rõ trong ứng dụng.

user_groups


Quyền này chỉ khả dụng cho ứng dụng dùng API Đồ thị phiên bản v2.3 trở lên.


Cho phép ứng dụng của bạn đọc Nhóm mà một người tham gia thông qua cạnh nhóm trên đối tượng Người dùng.

Quyền này không cho phép bạn tạo nhóm thay mặt người khác. Bạn không thể tạo nhóm qua API Đồ thị.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Sử dụng bị giới hạn

Quyền này được cấp cho các ứng dụng tạo ứng dụng khách có thương hiệu Facebook trên những nền tảng chưa có Facebook. Ví dụ: ứng dụng chạy trên Android và iOS sẽ không được phê duyệt cho quyền này. Ngoài ra, ứng dụng trên web, máy tính, trong ô tô và trên TV sẽ không được cấp quyền này.

user_hometown

Cấp quyền truy cập vào vị trí quê quán của một người thông qua trường hometown trên đối tượng Người dùng. Trường này do người dùng đặt trên Trang cá nhân.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên nơi họ đã sống hoặc trưởng thành.

Giúp mọi người kết nối với những người khác cùng quê.

user_likes

Cấp quyền truy cập vào danh sách tất cả các Trang Facebook và đối tượng trong Open Graph mà một người đã thích. Danh sách này có sẵn qua cạnh lượt thích trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tạo trải nghiệm được cá nhân hóa bằng cách hiển thị nội dung liên quan đến các hoạt động của một người.

Cho phép kết nối rõ ràng với những người dùng khác bằng sở thích chung.

Kiểm soát quyền truy cập vào ứng dụng của bạn hoặc nội dung nào đó trong ứng dụng dựa trên việc ai đó có thích một trang hay không.

user_location

Cấp quyền truy cập vào thành phố hiện tại của một người thông qua trường location trên đối tượng Người dùng. Thành phố hiện tại do một người đặt trên Trang cá nhân của họ.

Thành phố hiện tại không nhất thiết phải giống với quê quán của người đó.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cá nhân hóa trải nghiệm của một người dựa trên thành phố hiện tại của họ.

Hiển thị nội dung liên quan đến thành phố của họ.

Giúp mọi người kết nối với những người khác trong cùng thành phố.

user_managed_groups

Cho phép ứng dụng của bạn đọc Nhóm mà một người là quản trị viên thông qua cạnh nhóm trên đối tượng Người dùng.

Quyền này không cho phép bạn tạo nhóm thay mặt người khác. Bạn không thể tạo nhóm qua API Đồ thị. Quyền này không cho phép bạn đọc nhóm khi người dùng chỉ là thành viên nhóm.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Sử dụng bị giới hạn

Cung cấp giao diện giúp một người quản lý nhiều nhóm.

Đăng bài viết trong nhóm mà một người quản lý (đồng thời yêu cầu quyền publish_actions).

Sử dụng dữ liệu này nhưng không hiển thị như phân tích ý kiến hoặc bảo vệ chống lại rô bốt spam.

user_photos

Cấp quyền truy cập vào ảnh mà một người đã tải lên hoặc được gắn thẻ. Quyền này có sẵn qua cạnh ảnh trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị ảnh của một người trên khung ảnh kỹ thuật số.

Giúp mọi người xuất ảnh để in. Chỉ cung cấp dịch vụ này cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của một người.

Truy cập vào ảnh để dùng theo cách nâng cao rõ ràng trải nghiệm trong ứng dụng (ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa ảnh, nhóm ảnh, bản trình chiếu và ghép mặt vào ảnh của người nổi tiếng).

Truy cập vào ảnh đại diện trước đó của một người.

Tạo album thay mặt người dùng (đăng ảnh yêu cầu quyền publish_actions.)

user_posts

Cấp quyền truy cập vào các bài viết trên Dòng thời gian của một người. Bao gồm các bài viết của chính họ, bài viết họ được gắn thẻ và bài viết người khác tạo trên Dòng thời gian của họ.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung sáng tạo từ bài viết trên Dòng thời gian.

Mang lại giá trị cho người dùng bằng cách phân tích rõ nội dung của các bài viết trên Dòng thời gian của họ.

Sử dụng dữ liệu này nhưng không hiển thị như phân tích ý kiến hoặc bảo vệ chống lại rô bốt spam.

user_relationships

Cấp quyền truy cập vào tình trạng quan hệ, người quan trọng khác và thành viên gia đình của một người như các trường trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị nội dung liên quan đến các kết nối mối quan hệ. Ví dụ: hiển thị nội dung cụ thể của Bố liên quan đến việc làm Cha.

Giảm xung đột trong việc sử dụng các ứng dụng yêu cầu thông tin mối quan hệ như ứng dụng Cây phả hệ.

user_relationship_details

Cấp quyền truy cập vào sở thích mối quan hệ của một người như trường interested_in trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung phù hợp cho mọi người dựa trên chi tiết 'thích' của họ.

user_religion_politics

Cấp quyền truy cập vào mối quan hệ tôn giáo hoặc chính trị của một người.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị nội dung liên quan đến đức tin hoặc tổ chức chính trị.

Tối ưu hóa kết nối với người khác dựa trên các sở thích tương tự.

user_status


Quyền này chỉ khả dụng cho ứng dụng dùng API Đồ thị phiên bản v2.3 trở lên.

Nếu bạn đang gọi điểm cuối /{user-id}/posts hoặc /{user-id}/feed, hãy yêu cầu quyền user_posts (chỉ v2.3 trở lên).


Cấp quyền truy cập vào trạng thái của một người. Đây là những bài viết trên Facebook không bao gồm liên kết, video hoặc ảnh.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung sáng tạo từ cập nhật trạng thái.

Mang lại giá trị cho người dùng bằng cách phân tích rõ nội dung của trạng thái trong quá khứ của họ.

Sử dụng dữ liệu này nhưng không hiển thị như phân tích ý kiến hoặc bảo vệ chống lại rô bốt spam.

user_tagged_places

Cấp quyền truy cập vào Địa điểm mà một người đã được gắn thẻ trong ảnh, video, trạng thái và liên kết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cung cấp nội dung phù hợp dựa trên các địa điểm mà một người đã đến.

Đề xuất địa điểm ghé thăm dựa trên các địa điểm mà một người đã được gắn thẻ trước đó.

Hiển thị cho ai đó lịch sử check in của họ trên bản đồ.

user_videos

Cấp quyền truy cập vào các video mà một người đã tải lên hoặc đã được gắn thẻ.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Truy cập video để sử dụng theo cách nâng cao rõ ràng trải nghiệm trong ứng dụng: (ví dụ: ứng dụng chỉnh sửa, nhóm ảnh, danh mục đầu tư, bản trình chiếu.)

Hiển thị video của một người trên TV qua một đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc hiển thị video của họ trên một khung ảnh kỹ thuật số.

user_website

Cấp quyền truy cập vào URL trang web cá nhân của người đó qua trường website trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Giảm xung đột trong các ứng dụng danh mục đầu tư, hồ sơ cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng thông tin trang web cá nhân.

user_work_history

Cấp quyền truy cập vào lịch sử công việc và danh sách công ty của một người qua trường work trên đối tượng Người dùng.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Hiển thị nội dung liên quan dựa trên ngành, chức danh hoặc nội dung tương tự.

Giúp mọi người kết nối với những người khác dựa trên lịch sử công việc chung.

Mục đích phân tích không hiển thị rõ trong ứng dụng.

read_custom_friendlists

Cấp quyền truy cập vào những tên thuộc danh sách tùy chỉnh mà một người đã tạo để tổ chức bạn bè của họ. Đây là quyền hữu ích để hiển thị bộ chọn đối tượng khi ai đó đăng tin lên Facebook từ ứng dụng của bạn.

Quyền này không cấp quyền truy cập vào danh sách bạn bè của một người. Nếu bạn muốn truy cập vào bạn bè cũng dùng ứng dụng của bạn của một người, bạn nên sử dụng quyền user_friends.

Quyền này cũng không giúp bạn mời bạn bè của một người dùng ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách mời bạn bè cài đặt một ứng dụng, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Quyền này cũng không cung cấp danh sách những người bạn thuộc danh sách bạn bè. Quyền này chỉ cung cấp quyền truy cập vào các tên của danh sách.

Quyền này từng có tên là read_friendlists trước phiên bản 2.3.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tạo một bộ chọn đối tượng tùy chỉnh để cho phép mọi người chọn người nhìn thấy một tin cụ thể do ứng dụng của bạn đăng.

read_insights

Cấp quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu Thông tin chi tiết về Trang, ứng dụng và miền web mà người đó sở hữu.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tích hợp thông tin chi tiết về ứng dụng, trang hoặc miền của Facebook vào công cụ phân tích của chính bạn.

Chuyển hoặc bán dữ liệu thông tin chi tiết cho bên thứ ba.

Cung cấp mọi hoạt động sử dụng thông tin chi tiết không hiển thị.

read_audience_network_insights

Cấp quyền truy cập chỉ đọc vào dữ liệu Thông tin chi tiết về Mạng đối tượng cho ứng dụng mà người đó sở hữu.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tích hợp thông tin chi tiết về Mạng đối tượng của ứng dụng trên Facebook vào công cụ phân tích của chính bạn.

Chuyển hoặc bán dữ liệu thông tin chi tiết cho bên thứ ba.

Cung cấp mọi hoạt động sử dụng thông tin chi tiết không hiển thị.

read_mailbox


Quyền này chỉ khả dụng cho ứng dụng dùng API Đồ thị phiên bản v2.3 trở lên.


Mang lại khả năng đọc tin nhắn trong Hộp thư Facebook của một người thông qua cạnh hộp thưnút cuộc trò chuyện.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Sử dụng bị giới hạn

Quyền này được cấp cho các ứng dụng tạo ứng dụng khách có thương hiệu Facebook trên những nền tảng chưa có Facebook. Ví dụ: ứng dụng chạy trên Android và iOS sẽ không được phê duyệt cho quyền này. Ngoài ra, ứng dụng trên web, máy tính, trong ô tô và trên TV sẽ không được cấp quyền này.

read_page_mailboxes

Mang lại khả năng đọc từ Hộp thư trên Trang của các Trang do một người quản lý. Quyền này thường được dùng cùng với quyền manage_pages.

Quyền này không cho phép ứng dụng của bạn đọc hộp thư của chủ sở hữu trang. Quyền này chỉ áp dụng cho hộp thư của trang.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Cho phép ai đó quản lý hộp thư trên Trang của họ thông qua ứng dụng của bạn.

read_stream


Quyền này chỉ khả dụng cho ứng dụng dùng API Đồ thị phiên bản v2.3 trở lên. Xem user_posts như một khả năng thay thế.


Cấp quyền truy cập để đọc các bài viết trong Bảng tin của một người hoặc các bài viết trên Trang cá nhân của họ.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Sử dụng bị giới hạn

Quyền này được cấp cho các ứng dụng tạo ứng dụng khách có thương hiệu Facebook trên những nền tảng chưa có Facebook. Ví dụ: ứng dụng chạy trên Android và iOS sẽ không được phê duyệt cho quyền này. Ngoài ra, ứng dụng trên web, máy tính, trong ô tô và trên TV sẽ không được cấp quyền này.

manage_notifications


Quyền này chỉ khả dụng cho ứng dụng dùng API Đồ thị phiên bản v2.3 trở lên.


Cho phép ứng dụng của bạn đọc thông báo của một người và đánh dấu thông báo là đã đọc.

Quyền này không cho phép bạn gửi thông báo cho một người.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Sử dụng bị giới hạn

Quyền này được cấp cho các ứng dụng tạo ứng dụng khách có thương hiệu Facebook trên những nền tảng chưa có Facebook. Ví dụ: ứng dụng chạy trên Android và iOS sẽ không được phê duyệt cho quyền này. Ngoài ra, ứng dụng trên web, máy tính, trong ô tô và trên TV sẽ không được cấp quyền này.

manage_pages

Cho phép ứng dụng của bạn truy xuất Mã truy cập Trang cho các Trang và ứng dụng mà người đó quản trị.

Ứng dụng cần cả manage_pagespublish_pages để có thể đăng với tư cách Trang.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó. Bạn có thể cấp quyền này thay mặt những người được liệt kê trong phần Vai trò của Bảng điều khiển ứng dụng của mình mà không cần Facebook xét duyệt.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi. Ví dụ: nếu Công cụ quản lý Trang của bạn có hệ thống xác thực riêng, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp thông tin đăng nhập hoạt động (chẳng hạn như tên người dùng/mật khẩu) để đội ngũ xét duyệt của chúng tôi dùng công cụ của bạn và thử nghiệm chức năng này.

Cách dùng phổ biến

Đăng nội dung lên Trang thuộc sở hữu của những người dùng ứng dụng của bạn. Đăng cũng yêu cầu quyền publish_pages.

Giúp mọi người quản lý các bài viết, bình luận và lượt thích được đăng lên Trang của họ.

publish_pages

Khi bạn có cả quyền manage_pages, hãy tạo cho ứng dụng của mình khả năng đăng, bình luận và thích như bất kỳ Trang nào mà người dùng ứng dụng của bạn quản lý.

Ứng dụng cần cả manage_pagespublish_pages để có thể đăng với tư cách Trang.

Với quyền này, bạn không thể đăng với tư cách một tài khoản cá nhân riêng. Để đăng với tư cách cá nhân, vui lòng xem quyền publish_actions.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Khi yêu cầu quyền này qua Xét duyệt ứng dụng, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi.

Cách dùng phổ biến

Cho phép mọi người đăng rõ nội dung từ ứng dụng của bạn lên bất kỳ Trang Facebook nào họ quản lý từ trong một trình biên soạn tùy chỉnh.

Thích và bình luận thuận lợi thay mặt Trang mà một người quản lý.

Tự động đăng tin mà người đó không biết hoặc không có quyền kiểm soát.

Điền trước thông số tin nhắn của bài viết bằng nội dung mà người đó không tạo, ngay cả khi người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ.

rsvp_event

Mang lại khả năng đặt trạng thái tham dự của một người trên Sự kiện của Facebook (ví dụ: đang tham dự, có thể tham dự hoặc đã từ chối).

Quyền này không cho phép bạn mời mọi người tham gia sự kiện.

Quyền này không cho phép bạn cập nhật chi tiết của một sự kiện.

Quyền này không cho phép bạn tạo sự kiện. Không có cách nào để tạo sự kiện qua API.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Giảm xung đột cho mọi người khi quản lý sự kiện và thông tin lịch (ví dụ: ứng dụng của thiết bị, ứng dụng trình lên kế hoạch, ứng dụng hòa nhạc).

pages_show_list

Cấp quyền truy cập để hiển thị danh sách Trang mà bạn quản lý.

Cách dùng phổ biến

Cấp quyền truy cập API cho tài khoản của bạn để hiển thị danh sách Trang mà bạn quản lý

pages_manage_cta

Cấp quyền truy cập để quản lý các nút kêu gọi hành động của Trang mà bạn quản lý.

Cách dùng phổ biến

Cấp quyền truy cập API để quản lý các nút kêu gọi hành động của Trang mà bạn quản lý

pages_manage_instant_articles

Cho phép ứng dụng của bạn quản lý Bài viết tức thời thay mặt Trang Facebook do những người dùng ứng dụng của bạn quản trị.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó. Bạn có thể cấp quyền này thay mặt những người được liệt kê trong phần Vai trò của bảng điều khiển ứng dụng của mình mà không cần Facebook xét duyệt.

Nếu bạn muốn sử dụng Plugin Bài viết tức thời dành cho Wordpress (hoặc công cụ tương tự) để đăng bài viết trên blog như Bài viết tức thời, bạn không cần gửi để xét duyệt miễn là tất cả những người mà bạn muốn đăng cho đều được liệt kê trong phần Vai trò của bảng điều khiển ứng dụng.

Khi gửi để xét duyệt, vui lòng đảm bảo hướng dẫn của bạn dễ thực hiện đối với đội ngũ của chúng tôi. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn có hệ thống xác thực riêng, vui lòng cung cấp thông tin đăng nhập hoạt động (chẳng hạn như tên người dùng/mật khẩu) để đội ngũ xét duyệt của chúng tôi dùng công cụ của bạn và thử nghiệm tính năng này.

Cách dùng phổ biến

Tạo và cập nhật Bài viết tức thời cho Trang do những người dùng ứng dụng của bạn sở hữu.

ads_read

Cấp quyền truy cập vào API Thông tin chi tiết về quảng cáo để kéo thông tin báo cáo về quảng cáo cho các tài khoản quảng cáo mà bạn có quyền truy cập.

Quyền này không cho phép bạn cập nhật giao dịch mua hàng, cập nhật hoặc nói cách khác là sửa đổi quảng cáo.

Cách dùng phổ biến

Cấp quyền truy cập API cho dữ liệu hiệu quả quảng cáo của bạn để sử dụng trong bảng điều khiển tùy chỉnh và bản phân tích dữ liệu

ads_management

Mang lại khả năng đọc và quản lý quảng cáo cho các tài khoản quảng cáo mà bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Quản lý quảng cáo để biết chi tiết.

Cách dùng phổ biến

Theo kế hoạch, tạo các chiến dịch, quản lý quảng cáo và tìm nạp số liệu

Tạo các công cụ quản lý quảng cáo cung cấp giải pháp đổi mới và giá trị khác biệt cho các nhà quảng cáo

business_management

Đọc và ghi bằng API Quản lý doanh nghiệp

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Quản lý tài sản doanh nghiệp, chẳng hạn như tài khoản quảng cáo. Xác nhận tài khoản quảng cáo.

Chỉ thực hiện quản trị và quản lý chung đối với trang.

Các quyền trên nền tảng Messenger

pages_messaging (API Gửi/Nhận)

Thông số này cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn thông qua một Trang Facebook. Bạn không thể sử dụng quyền này để gửi nội dung khuyến mại hoặc quảng cáo. Các cuộc trò chuyện thông qua API này chỉ có thể bắt đầu khi ai đó chỉ ra—thông qua một plugin Messenger hoặc nhắn tin trực tiếp cho bạn—rằng họ muốn nhận tin nhắn từ bạn.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Tạo trải nghiệm tương tác do người dùng bắt đầu

Xác nhận đặt trước, mua hàng, đơn đặt hàng, v.v.

Gửi tin nhắn hỗ trợ khách hàng

Bán thêm hoặc bán chéo các sản phẩm hoặc dịch vụ

Gửi quảng cáo về thương hiệu, bản tin, thông báo hoặc spam

Nhắn tin cho mọi người mà không cần sự đồng ý của họ

pages_messaging_subscriptions

Cho phép ứng dụng gửi tin nhắn bằng Trang Facebook vào bất cứ lúc nào sau tương tác đầu tiên của người dùng. Ứng dụng của bạn chỉ có thể gửi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại thông qua tin nhắn được tài trợ hoặc trong vòng 24 giờ người dùng tương tác.

pages_messaging_payments (API Gửi/Nhận)

Thông số này cho phép bạn tính phí người dùng trong cuộc trò chuyện trên Messenger thay mặt trang. Chỉ dành cho hàng hóa hữu hình, không dành cho hàng hóa ảo hoặc đăng ký.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền. Vui lòng đăng ký chương trình này tại đây: https://www.facebook.com/messenger_platform/payments_requestaccess

Cách dùng phổ biến

Bán sản phẩm

Bán vé

Đặt phòng khách sạn và cho thuê xe

Bán tiền ảo

Đăng ký nội dung cập nhật

pages_messaging_phone_number (Ánh xạ khách hàng)

Thông số này cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn thông qua một Trang Facebook. Bạn không thể sử dụng quyền này để gửi nội dung khuyến mại hoặc quảng cáo. Các cuộc trò chuyện thông qua API này chỉ có thể bắt đầu khi ai đó chỉ ra—thông qua một plugin Messenger hoặc nhắn tin trực tiếp cho bạn—rằng họ muốn nhận tin nhắn từ bạn.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng của bạn sử dụng quyền đó.

Cách dùng phổ biến

Gửi nội dung bạn thường gửi qua SMS

Nhắn tin cho mọi người mà không cần sự đồng ý của họ

Các quyền trên nền tảng Instagram

instagram_basic

Cung cấp khả năng đọc các tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Xem siêu dữ liệu cơ bản về tài khoản Instagram Business.

instagram_manage_comments

Cung cấp khả năng đọc các tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Đọc, cập nhật, xóa bình luận của tài khoản Instagram Business.

Đọc các đối tượng phương tiện, chẳng hạn như tin, của tài khoản Instagram Business.

instagram_manage_insights

Cung cấp khả năng đọc các thông tin chi tiết của tài khoản Instagram bạn có quyền truy cập. Vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu của Instagram để biết chi tiết.

Xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu quyền này, Facebook sẽ phải xét duyệt cách ứng dụng sử dụng quyền.

Cách dùng phổ biến

Xem siêu dữ liệu về tài khoản Instagram Business.

Xem thông tin chi tiết về dữ liệu của tài khoản Instagram Business.

Xem thông tin chi tiết về tin của tài khoản Instagram Business.