SDK thành phần của Facebook SDK dành cho Android

Facebook SDK dành cho Android bao gồm 6 SDK thành phần:

Nếu không cần chức năng của SDK Android đầy đủ, bạn có thể tiết kiệm không gian bằng cách chỉ sử dụng (các) SDK cần thiết để hỗ trợ các sản phẩm Facebook mà bạn muốn sử dụng trong ứng dụng.

Lưu ý rằng khi bạn sử dụng một trong các Facebook SDK, sự kiện trong ứng dụng của bạn sẽ tự động được ghi lại và thu thập cho Phân tích trên Facebook trừ khi bạn đã vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động. Để biết thông tin chi tiết về loại thông tin được thu thập và cách vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động, hãy xem Ghi sự kiện trong ứng dụng tự động.

Để liên kết Maven với một trong các SDK thành phần trong dự án, hãy thêm một trong các câu lệnh triển khai sau đây vào tập lệnh của bạn:

 • implementation 'com.facebook.android:facebook-core:[4,5)'
 • implementation 'com.facebook.android:facebook-login:[4,5)'
 • implementation 'com.facebook.android:facebook-share:[4,5)'
 • implementation 'com.facebook.android:facebook-places:[4,5)'
 • implementation 'com.facebook.android:facebook-messenger:[4,5)'
 • implementation 'com.facebook.android:facebook-applinks:[4,5)'

Cách thêm câu lệnh triển khai:

 1. Trong dự án của bạn, hãy mở your_app | Gradle Scripts | build.gradle (Project) và thêm nguồn sau vào phần buildscript { repositories {}} để tải SDK xuống từ Kho lưu trữ trung tâm của Maven:
  mavenCentral() 
 2. Trong dự án của bạn, hãy mở your_app | Gradle Scripts | build.gradle (Module: app) và thêm một hoặc nhiều câu lệnh triển khai vào phần dependencies{}.
 3. Xây dựng dự án của bạn.

Tải xuống

Bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ Android SDK bằng cách nhấp vào nút sau.

Tải SDK xuống