เอกสารนี้นี้ได้รับการอัพเดตแล้ว
คำแปลเป็น ภาษาไทย ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ภาษาอังกฤษที่อัพเดต: 14 ก.พ.
ภาษาไทย ที่อัพเดต: 26 ม.ค. 2019

Facebook SDK for Android

Helps you build engaging social apps and get more installs.

Version 5.15.3
See Change Log or Upgrade Guide for more information. Includes Account Kit and Facebook packages. Requires Android API 15.

Get Started
Basic guide for Android

SDK Reference Docs
Reference Docs and sample code

View Source
View code and samples on Github

Component SDKs

The Facebook SDK for Android contains six component SDKs that you can connect to individually.

In Android SDK

Analytics

Powerful data, trends, and aggregated, anonymized audience insights about the people interacting with your app.

Ads

Drive installs with Mobile App Install Ads. Increase engagement with Mobile App Engagement Ads. Find your target audience with Custom Audiences for Mobile Apps.

Login

A secure and convenient way for people to log into your app or website using Facebook.

Account Kit

App login using just a phone number or email address — no password needed.

Share

Allow people using your app to share or send a message. They can also share Stories with Open Graph.

Graph API

Get data in and out of Facebook's social graph, query data, post stories, upload photos and perform other tasks.

App Events

Understand people's actions in your app and measure the effectiveness of your Mobile App Ads.

An open standard to deep link to content in your app.

Related SDKs

Download and integrate the Audience Network SDK for Android to monetize your app with Facebook ads. Monetize your Android apps with Facebook ads using Ad Banners, Full-Screen Ads, and the Native Ad API.

Other Resources

FAQ and Troubleshooting

Common questions and troubleshooting tips.

SDK Downloads

Previous versions of Android SDK.