Phân tích web

Phân tích trên Facebook cho phép bạn đánh giá hoạt động web bằng SDK Javascript hoặc pixel Facebook - cả hai đều cung cấp cùng một chức năng trong Phân tích trên Facebook.

Sự kiện trên web hiện không hỗ trợ đánh giá quảng cáo.

Khi nào tôi nên sử dụng SDK Javascript hoặc pixel Facebook?

Nếu bạn đã có tài khoản quảng cáo với Facebook và đã nhúng pixel Facebook vào trang web của mình thì không cần cập nhật mã web với SDK Javascript - bạn nên tiếp tục sử dụng pixel Facebook. Lưu ý rằng pixel Facebook được tối ưu hóa để kích hoạt nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo với Facebook hoặc đã sử dụng SDK Javascript trên trang web cho Đăng nhập Facebook hoặc các sản phẩm khác, thì triển khai SDK Javascript là cách dễ dàng nhất để bắt đầu đánh giá hoạt động web trong Phân tích trên Facebook. Sử dụng hướng dẫn bắt đầu nhanh để bắt đầu với SDK Javascript.

Sử dụng pixel Facebook trong Phân tích trên Facebook

Nếu đã sử dụng pixel Facebook thì ngay lập tức, bạn sẽ thấy dữ liệu hoạt động web trong Phân tích trên Facebook mà không phải thực hiện bất cứ thay đổi nào. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng tất cả các tính năng của Phân tích trên Facebook, chẳng hạn như tạo phễu để đánh giá chuyển đổi, xem nhóm để đánh giá thay đổi theo thời gian, sử dụng nhân khẩu học và phân khúc để hiểu rõ hơn các đối tượng cụ thể. Ví dụ: phân khúc cho phép bạn nhìn thấy thông tin nhân khẩu học của 10% người dùng hàng đầu hoặc so sánh cách một nhóm nhân khẩu học chuyển đổi trong phễu của bạn với tỷ lệ khác với các nhóm khác.

Để khai thác tối đa Phân tích trên Facebook, bạn nên bắt đầu sự kiện xem trang trên tất cả các trang trong trang web của mình. Điều này sẽ đảm bảo bạn có thời lượng phiên và tổng số người dùng chính xác. Nếu sự kiện xem trang không được kích hoạt trên tất cả các trang của trang web, thì số người dùng hoạt động của bạn và thời gian phiên sẽ chỉ đánh giá hoạt động trên trang mà sự kiện xem trang được kích hoạt.

Xem tài liệu về pixel Facebook để tìm hiểu thêm về cách sử dụng pixel Facebook.