New Google Play Policy Affects Use of Account Kit Permission

Introducing New Getting Started Guide and App Review Design

Notifying our Developer Ecosystem about a Photo API Bug

Developer Circles from Facebook

Các chương trình toàn cầu nhằm hướng dẫn và kết nối nhà phát triển

Developer Circles

Tham gia cộng đồng nhà phát triển, dự các buổi hội họp và cộng tác online.

F8

Tìm hiểu Facebook đang tạo ra những gì để đưa thế giới lại gần nhau hơn.

FbStart

FbStart là chương trình toàn cầu của Facebook nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ phát triển và mở rộng.

ThreatExchange

Tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn về các mối đe dọa nhằm cải thiện tính bảo mật.